ครม.เห็นชอบโครงการสานฝันฯ ปี กศ. 2561-65

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2569 และอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564

● เห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2569

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้

1. โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การดำเนินการใน 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569

2. จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 สำหรับการให้ทุนการศึกษา 2,519 คน วงเงิน 570.8905 ล้านบาท โดยงบประมาณปี พ.ศ. 2561 จะใช้งบประมาณปกติของส่วนราชการ และงบประมาณสนับสนุนหมวดงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้

2.1 กิจกรรม : สนับสนุนการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ รายการ : เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ระดับอุดมศึกษา)

2.2 กิจกรรม : อุดหนุนนักเรียนโครงการสานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (สายอาชีพ) โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (สงป.) เป็นรายปีตามความจำเป็นต่อไป
สาระสำคัญของเรื่อง

ศธ.รายงานว่า

1. ศธ. ได้ดำเนินโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการตามคำบัญชาของนายกรัฐมนตรีในการนำการกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยโครงการฯ ดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

     1.1 ระยะที่ 1 “จุดประกายความฝัน” โดยจัดมหกรรมกีฬาภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 และจัดต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีความสนใจในการเล่นกีฬา สร้างความตระหนักให้ความสำคัญของการกีฬาที่จะนำไปพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของตนเองและครอบครัว
     1.2 ระยะที่ 2 “มุ่งมั่นสู่อนาคต”
โดยจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนศิลป์ภาษา-กีฬา ระหว่างปีการศึกษา 2558-2561 รวมทั้งหมด 12 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ยะลา จังหวัดยะลา 2) โรงเรียนรือเสาะ ชนูปถัมภ์ จังหวัดนราธิวาส 3) โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 4) โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี 5) โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จังหวัดสงขลา 6) โรงเรียนละงูพิทยาคม จังหวัดสตูล 7) โรงเรียนเบตงวีระราษฎร์ประสาน จังหวัดยะลา 8) โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จังหวัดปัตตานี 9) โรงเรียนบันนังสตาวิทยา จังหวัดยะลา 10) โรงเรียน ร่มเกล้า จังหวัดนราธิวาส 11) โรงเรียนสวนพระยา จังหวัดนราธิวาส และ 12) โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม จังหวัดปัตตานี
     1.3 ระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ”
โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565 ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 เป็นการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถานศึกษาสังกัด สกอ. และ สอศ.

2. คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธาน คปต. เป็นประธานการประชุมได้มีมติเห็นชอบโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเป็นโครงการระยะที่ 3 “ปรากฏสู่ความสำเร็จ”

ทั้งนี้ โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ มีวัตถุประสงค์/เป้าหมาย คือการจัดสรรทุนการศึกษาให้นักเรียนในโครงการที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 โรงเรียน ที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งมีนักเรียน ทั้งสิ้น 2,519 คน ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ระยะเวลา 5 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561-2565) ซึ่งอยู่ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2569 งบประมาณ อัตราทุนละ 55,000 บาท/คน/ปี


อนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษา ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561-2564

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ 2561-2564 สายวิชาการ จำนวน 271 อัตรา สายสนับสนุน จำนวน 103 อัตรา รวม 374 อัตรา งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 138.882 ล้านบาท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ ศธ. ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
28/11/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน