ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ.3 ราย

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 3 ราย คือ

  • ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  • น.ส.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Rewriter/Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร