ครม.แต่งตั้งศึกษาธิการภาค 1

สรุปมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ 2 เรื่อง คือ อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) และแต่งตั้งนายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไปดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาค 1

  • อนุมัติร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป


สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ คือ การกำหนดให้ “ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน” มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระไม่ได้
  • อนุมัติแต่งตั้งศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี)


คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้ง นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ให้ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 (ปทุมธานี) สำนักงานปลัดกระทรวง


ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

Written by บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ภาพประกอบ Thaigov
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร