ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดกิจกรรมของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการ “ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน” เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.30 น. ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ได้ไปพบปะสนทนากับครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ซึ่งได้ขอให้ผู้บริหารโรงเรียนดูแลโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมอย่างแท้จริง ซึ่งก็ได้รับทราบว่าโรงเรียนให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับโรงเรียนหลายแห่งที่ได้ไปพบปะในช่วงเวลาที่ผ่านมา ต่างขานรับโครงการโรงเรียนคุณธรรมของกระทรวงศึกษาธิการ เพราะทุกคนต่างต้องการให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข โดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมเป็นฐานในการพัฒนาจิตใจผู้คน

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้นักเรียนใช้ Social Network อย่างสร้างสรรค์ อย่าใช้หรือแชร์เพื่อให้เกิดความขัดแย้งกัน เพราะคนเราต้องอยู่กันด้วยเหตุและผล ไม่ใช่เพื่อการแบ่งแยกผู้คนทางสังคม ไม่มีอารยะใดที่จะสอนสั่งให้ผู้คนเกิดความขัดแย้งกันในสังคม ทั้งยังได้ฝากให้ยึดคำสอนของโบราณที่ว่า “อย่าหลงลืมตัว เป็นวัวลืมตีน” แม้อาจฟังดูเป็นคำที่แรงมาก แต่เป็นคำสอนที่ต้องการให้นักเรียนจดจำและนำไปใช้ในภายภาคหน้า ซึ่งเด็ก ๆ หลายคนอาจไม่คุ้นหรือรู้จักคำสอนเช่นนี้ จึงหวังว่าโรงเรียนจะช่วยอธิบายให้เด็กรุ่นใหม่ ๆ ได้เข้าใจในคำสอนดังกล่าว

ทั้งยังได้ย้ำด้วยว่า ใครที่มีหน้าที่อะไรก็แล้วแต่ สิ่งสำคัญคือต้องช่วยกันรักษาคุณธรรม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน เช่น ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ และความมีอุดมการณ์ด้านคุณธรรม อย่างไรก็ตาม จากการพบปะกับผู้บริหารโรงเรียนและจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ก็พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการกิจกรรมโครงการที่ผ่านมาสอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชี้วัดของโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนได้มีการใช้หลักเหตุและผล นำหลักคุณธรรมตามตัวชี้วัดไปสู่แนวปฏิบัติอย่างจริงจัง

สิ่งสำคัญอีกประการ คือ ได้ฝากให้ผู้บริหารโรงเรียนทุกท่าน ควรเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับนักเรียนในเรื่องเหล่านี้ด้วย

ขอบคุณโรงเรียนสตรีวัดระฆังที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ จึงหวังว่าจะมีส่วนสำคัญต่อการสร้าง “ครอบครัวพอเพียง และโรงเรียนคุณธรรม” ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
24/2/2560