ครูกัลยา ตรวจความพร้อมเปิดเทอม ประเดิม รร.ศรีสังวาลย์ขอนแก่น กำชับให้ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มข้น

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช​ รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของสถานศึกษาในช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอน โดยมี นายสุรชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น, นายสันติ ฤาไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากที่ได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่นในช่วงเปิดการเรียนการสอนและรูปแบบการสอนในครั้งนี้ พบว่าทางโรงเรียน ครู และบุคลากรล้วนมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง โดยโรงเรียนศรีสังวาลย์ขอนแก่น เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย การเคลื่อนไหว และสุขภาพ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งประเภทอยู่ประจำและไป-กลับ นักเรียนส่วนใหญ่มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ไม่สามารถเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติได้ ดังนั้น จึงทำให้การปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น ยิ่งต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น แต่สำหรับผู้บริหารนั้นกลับปฏิบัติตามได้เป็นอย่างดี จึงขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารส่วนจังหวัด ที่ให้ความร่วมมือ และเล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนขอขอบคุณและกำลังใจให้ ผู้บริหาร ครู และบุคลากร สำหรับจิตวิญญาณความเป็นครู และจิตสาธารณะอันเปี่ยมล้น ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ดีอย่างนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ฝากให้มีการจัดการเรียนการสอน Unplug Coding สำหรับเด็กทุกชั้นปี เพื่อช่วยพัฒนาและเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตให้กับเด็กอย่างรอบด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และสามารถติดต่อสื่อสารกับคนทั้งโลกได้ตามแนวทาง Coding for all, All for coding ตลอดจนเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หรือ STI โดยเน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ควบคู่ไปกับหลัก 4 มี ได้แก่ 1) นักเรียนมีความสุข 2) ครูมีศักดิ์ศรี 3) ผู้ปกครองมีความสบายใจ 4) สังคมมีส่วนร่วม อย่างไรก็ตามนอกจากเด็กต้องทันโลก และต้องไม่ลืมประวัติศาสตร์ไทย หน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประเทศไทยต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
10/6/2564