ครูกัลยา มุ่งพัฒนาครู วทษ. ทั่วประเทศ จากหลักสูตร Digital Smart Farming สู่ Digital Smart Farmer

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรายการ @จันทรเกษม ในหัวข้อ การอบรมครูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง ในโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Digital Smart Farming) ณ พิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายอาชีวศึกษาเกษตรฯ และนายเกียรติศักดิ์ รุ่นพระแสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า เกษตรกรรม คือ หัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ การพัฒนาการศึกษาด้านเกษตรกรรมจึงต้องพัฒนาไปด้วย สำหรับในยุคศตวรรษที่ 21 นี้ จึงต้องอาศัยการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการการเรียนการสอน: STI (Science Technology Innovation) เพื่อสร้างทักษะใหม่ ๆ ยกระดับคุณภาพของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีทั่วประเทศ ให้มีความรู้ มีความสามารถ ใช้เครื่องมือและนวัตกรรมในภาคการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

โดยต้องเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำควบคู่ไปด้วย เนื่องจากน้ำมีความสำคัญต่อเกษตรกรรมอย่างมาก เพราะเมื่อมีน้ำ ก็มีชีวิต ตามแนวคิดของโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ที่จะสร้างการเรียนรู้ในการจัดสรรน้ำแก่ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพตามศาสตร์พระราชา ส่งผลให้ผลผลิตทางด้านการเกษตรมีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ สร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

“ขอขอบคุณผู้บริหาร และบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่ให้ความสำคัญและร่วมมือในการอบรมครูของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง ในโครงการสร้างหลักสูตรส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานที่เกี่ยวข้องสำหรับฟาร์มอัจฉริยะ (Digital Smart Farming) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดสู่ผู้เรียน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในอนาคต” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/7/2563