ครูกัลยา ลงตรวจสนามสอบ O-NET ให้กำลังใจนักเรียน ป.6 – ม.3 พร้อมชมการควบคุมมาตรการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายกฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ ผู้แทนสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการกลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วม ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า ภาพรวมของการจัดสอบ O-NET ครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ร่วมกันบริหารจัดการและวางแผนขั้นตอนการจัดสอบอย่างรอบคอบ ทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัย การป้องกันการทุจริตในระหว่างสอบ การจัดเก็บข้อสอบ เพื่อให้มีความยุติธรรมและโปร่งใสในการจัดสอบมากที่สุด รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 โดยให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ และมาตรการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งสนามสอบทุกแห่งมีมาตรการป้องกันเป็นอย่างดี โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และจัดระยะห่างอย่างเหมาะสม

การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 นี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดสอบวันที่ 13 มีนาคม 2564 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 โดยชั้น ป.6 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 555,635 คน ชั้น ม.3 มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 404,297 คน นอกจากนี้การทดสอบ O-NET ของชั้น ม.3 ยังมีการทดสอบด้วยระบบ Digital Testing ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา มีผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 62 คน ซึ่งในการทดสอบ Digital Testing ดังกล่าว สทศ. ได้ดำเนินการนำร่องศึกษาวิจัยการนำผลการทดสอบ O-NET มาบูรณาการร่วมกับโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และใช้ระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital platform) มาใช้ในการวัดและประเมินผลทางการศึกษาและการสอบโอเน็ต

สำหรับสนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จ.นนทบุรี มีนักเรียนเข้าสอบ ชั้น ป.6 จำนวน 485 คน และชั้น ม.3 จำนวน 367 คน จัดสอบใน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ พบว่าสามารถจัดการสอบได้อย่างเรียบร้อย และดำเนินการตามมาตรการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ได้เป็นอย่างดี ท้ายนี้ขอให้ผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลใจ ทั้งนี้ สทศ. มีกำหนดประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ สทศ.

www.niets.or.th

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
13/3/2564