ครูกัลยา เชิญชวนครูอบรม “Coding for Teacher” เพื่อมุ่งพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บันทึกเทปประชาสัมพันธ์การอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน เพื่อเชิญชวนครูทั่วประเทศเข้าร่วมพัฒนาตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า ครูที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) คือหัวใจสำคัญของการถ่ายทอด Coding สู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้ Coding ที่เน้นกระบวนการคิด และสามารถปรับตัวในสังคมที่มีความผันผวนได้ ด้วยการเรียนรู้ทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคํานวณ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน

ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาและให้ความรู้แก่ครู ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาหลักสูตรอบรมครู “Coding for Teacher” (C4T) ออนไลน์ ซึ่งได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ โดยครูและผู้สนใจสามารถสมัครสมาชิกและอบรมได้ฟรี ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์: https://teacherpd.ipst.ac.th

 width=
 มีระยะเวลาอบรม 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย 4 หลักสูตร ได้แก่
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนต้น
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับประถมศึกษาตอนปลาย
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
– หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทั้งนี้ ครูและผู้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร”หลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในทุกช่วงชั้น โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ซึ่งเชื่อว่าคุณครูและผู้ผ่านการอบรม จะสามารถนำความรู้ เทคนิค และตัวอย่างต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการสอน ตลอดจนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding for All, All for Coding โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : teacherpd@ipst.ac.th
ติดตามข้อมูล : เฟซบุ๊ก GiftedOBEC และเฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูล: C4T Online
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/4/2563