ครูกัลยา เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19” มุ่งพัฒนาการศึกษาไทยก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทย หลังสู้ภัย COVID-19” และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายปรีชา จิตรสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่สนใจ เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย COVID-19″ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ซึ่งตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตราที่ 40 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำหน้าที่กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งถือว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียน เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญของสถานศึกษา ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จและสามารถดำเนินงานของการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกรรมการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียนได้สนับสนุนการจัดการศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด จนสมาคมได้จัดทำโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณคุณงามความดีในวันนี้ และขอขอบคุณทุกคนที่ให้ความสนใจการจัดการศึกษา “ถอดรหัสการจัดการศึกษาไทยหลังสู้ภัย COVID-19″ และนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพการศึกษาของชาติในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในขณะนี้สำหรับการจัดการศึกษาภายหลังสถานการณ์ COVID-19 ในยุค NEW NORMAL

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

เนื่องจากโลกมีความเปลี่ยนแปลงและผันผวนอย่างรวดเร็ว โดยไม่สามารถคาดคะเนได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมเด็กให้มีทักษะที่สังคม ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมต้องการในอนาคต โดยการเรียนโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อมุ่งพัฒนานักเรียนไทยสมัยใหม่ในโลกดิจิทัล ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับก้าวสู่ศรวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ มีเหตุมีผล มีตรรกะ แก้ปัญหาเป็นขั้นเป็นตอน การคิดเชิงคณิตศาสตร์และการกล้าตัดสินใจ โดยเริ่มจากการเรียนแบบ Unplug Coding คือการเรียนโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ สามารถต่อยอดความคิดในการพัฒนานวัตกรรมต่อไป นอกจากนั้น Coding ยังสามารถเรียนรู้ได้ทุกคน ทุกอาชีพ ทุกวัย (Coding for All, All for Coding) เป็นการพัฒนาการศึกษาให้ถึงตัวเด็กโดยตรง และลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติในโลก สามารถพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได้ และขณะเดียวกันต้องปลูกฝังให้เด็กมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และประวัติศาสตร์ชาติไทย รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โดยภายในงาน รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 ได้แก่ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จำนวน 150 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จำนวน 152 คน และกรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น จำนวน 238 คน

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/8/2563