ครูกัลยา เปิดตัวหนังสือผลงาน 1 ปี วางรากฐานการศึกษา พร้อมก้าวสู่ปีที่ 2 มุ่งปฏิรูปการศึกษาไทยอย่างแท้จริง

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือผลงาน 1 ปี ครูกัลยา ภายใต้แนวคิด “คมคิด คุยสบาย สไตล์ครูกัลยา” ณ โถงชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีและประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูง ศธ. และสื่อมวลชน เข้าร่วม

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับหนังสือ “ใกล้ชิด เกาะติด พัฒนาการศึกษาไทย ทันโลกในศตวรรษที่ 21” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงาน อาทิ การนำเสนอแนวพระราชดำริของพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการศึกษาไทย ที่มาของพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย และแนวนโยบายการขับเคลื่อนและผลักดันผ่านหน่วยงานในกำกับดูแลหลายด้าน ได้แก่ งานด้านโค้ดดิ้ง (Coding) งานด้านอาชีวะเกษตร งานด้านการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานด้านการศึกษาทางเลือกสำหรับผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม “STI” (Science, Technology, Innovation) ในการเรียนรู้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ

“ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาได้วางนโยบายโดยเน้นการปฏิรูปไปที่ตัวผู้เรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวางรากฐานการศึกษาไทยไปสู่ศตวรรษที่ 21 ภายใต้นโยบายหลัก 4 เรื่อง คือ โค้ดดิ้ง (Coding) การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอ่าน การเขียน และการเรียนประวัติศาสตร์ ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย รวมถึงอาชีวะเกษตรที่เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับผู้เรียน และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในปัจจุบัน

การก้าวขึ้นสู่ปีที่ 2 จะเดินหน้านโยบาย เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยให้ก้าวหน้า เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้น ภายใต้แนวคิด ทันสมัย-เท่าเทียม-ยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ความมีเหตุผล และการสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม ทั้งเด็กปกติ เด็กพิการและด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มเด็กพิเศษ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

ทั้งนี้ สาระสำคัญอีกประการหนึ่งในหนังสือเล่มนี้ คือ การสื่อให้เห็นถึงความทันสมัยในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Augmented Reality (AR) โดยผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน Kukanlaya AR จาก Play Store หรือ App Store และเปิดแอปพลิเคชัน Kukanlaya AR เพื่อเริ่มใช้งาน AR สแกนเนื้อหาในหนังสือที่มีไอคอนแอปพลิเคชัน Kukanlaya ก็จะพบวีดีทัศน์นำเสนอเรื่องราวหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นมุมมองของผู้ร่วมงานที่เป็นทีมครูกัลยาที่สำคัญในการช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปี และขอขอบคุณทีมครูกัลยา ทั้งในส่วนของทีมที่ปรึกษา คณะทำงาน และหน่วยงานในกำกับดูแลทุกคน ที่ได้ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ให้เกิดความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไป

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
31/7/2563