ครูกัลยา เปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square – ห้องแล็บวิทยาศาสตร์ หนุนสร้างบรรยากาศที่ดี การเรียนรู้มีคุณภาพ มีความสุข

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมี ภารดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 width=

 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมในศักยภาพของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ที่ถือเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนการสอนพร้อมด้วยนักเรียนรู้เทคโนโลยีที่จะผลิต “นวัตกร” สู่การพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ที่มีความเจริญสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างก้าวกระโดด โดยทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสามารถก้าวข้ามอุปสรรคได้ในเวลาอันรวดเร็ว ทำให้เกิดการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งกระบวนการเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากปราศจากแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ เครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย โดย ศธ. ได้วางพื้นฐาน Unplug Coding ให้เด็กทุกคน ทุกระดับชั้น เพื่อสร้างทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และเมื่อถึงระดับที่สูงขึ้นก็สามารถต่อยอดไปเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ตามความถนัดได้ต่อไป
ทั้งนี้ ศธ. กำลังทำโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ โดยมีแนวคิดให้คนไทยทั้งประเทศได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ได้ตั้งแต่เด็กเล็ก ด้วยการเพิ่มพลังวิทยาศาสตร์จากหลักสิบเป็นหลักพัน ไปจนถึงหลักหมื่น ซึ่งถือเป็นการเพิ่มพลังความรู้ด้านวิทยาศาสตร์แบบต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายให้คนไทยได้มีพื้นฐานความคิดอย่างเป็นระบบแบบวิธีวิทยาศาสตร์ ซึ่งในอนาคตเด็กทุกคนจะต้องมีพื้นฐาน Coding และ STI ควบคู่กันไป และหวังว่าทุกโรงเรียน จะสามารถจัดการเรียนการสอนให้เด็กมีส่วนร่วมกับเรื่องที่สนใจอยากรเรียนรู้ โดย “ครู” มีหน้าที่สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความชอบของเด็ก ทำให้เด็กมีความสุข แม้จะเป็นเรื่องยาก ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ และไม่เกินความพยายามของเด็กทุกคน
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมการนำเสนอโครงงานและกิจกรรมของนักเรียน อาทิ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์ของพระราชา, การสาธิต Amazing Rubik, การสาธิต Marbling Art, การสาธิต Art and Environment และการสาธิตหุ่นยนต์ Arduino Smart Controller and Arm Robot พร้อมทั้ง เปิดแหล่งการเรียนรู้ Inspiration Square ที่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่าเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้สถานที่แห่งนี้ในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ เกิดแรงบันดาลใจในการแสวงหาความรู้ในบรรยากาศโรงเรียน และเปิดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี รวมถึงสร้างความรู้สึกดีต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อการเรียน ทำให้เกิดลักษณะของการเป็นผู้รักการเรียน มีความต้องการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นำมาซึ่งการวางรากฐานของการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ได้แก่ Charles Darwin Biology Lab, Mendeleev, Chemistry Maxwell Plysics Lab, Einstein Laboratory และ Edison Laboratory เป็นต้น
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

31/8/2563