ครูกัลยา เวิร์กช็อปครูแกนนำ-ศึกษานิเทศก์ลงทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด เร่งเดินหน้านโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”

เมื่อวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การวัดและประเมินผล รวมถึงครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการจะขับเคลื่อนและส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษที่ 21 และการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) โดยตั้งเป้าหมายความสำเร็จไว้ เพื่อให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 อ่านคล่องเขียนคล่อง และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีสมรรถนะการอ่านขั้นสูง ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการใช้ภาษาไทยที่ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ตลอดจนการนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป

 

สำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันระดับนานาชาติ แบ่งการดำเนินงานเป็น 3 ระยะ คือ

 

– ระยะที่ 1 การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการขับเคลื่อนนโยบาย และการอบรมวิทยากรแกนนำ

 

– ระยะที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนทุกโรงเรียน

 

– ระยะที่ 3 การขยายผลสู่ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน และติดตามการนำองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

 

สำหรับวันนี้เป็นการประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน” โดยมีคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ทางด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการวัดและประเมินผล รวมถึงการเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA 2022) เทคนิคการพัฒนาสมรรถนะการอ่านและการประเมินสมรรถนะความฉลาดรู้ ทั้ง 3 ด้านตามแนวทาง PISA

 

“ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแก่ครูและนักเรียนว่า ควรจะนำข้อสอบปีก่อน มาลองทำก่อน และสังเกตนักเรียนและครูมีความเข้าใจข้อสอบหรือไม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา โดยจะเน้นพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ครูนำไปสอนเด็กให้คิดอ่านได้อย่างลึกซึ้ง มิใช่การอ่านเพื่อนำไปสอบเหมือนที่ผ่านมา โดยจะเริ่มพัฒนาครูตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และไม่ใช่ครูในสังกัด สพฐ.เท่านั้น แต่จะพัฒนาความรู้ครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสังกัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ด้วย ถ้าเราสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของเด็กด้านการอ่าน โดยส่งเสริมให้เด็กอ่านรู้เรื่อง ตีความได้ ก็จะทำให้เด็กสามารถเรียนวิชาอื่นได้ดี ซึ่งจะทำให้เห็นว่าเด็กไทยมีศักยภาพ มีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width= width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
30/6/2564