ครูตู้สัญจร อุบลราชธานี

ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติฯ ที่อุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด “ครูตู้สัญจร” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบรอบ 70 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมราชธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนที่ร่วมโครงการครูตู้สัญจร เข้าร่วมงานจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2538 ซึ่งได้มีการก่อตั้ง “ครูตู้สัญจร” หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television : DLTV) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2538 และได้ถ่ายทอดสดเป็นครั้งแรกในวันเดียวกัน เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริหารงานโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

การดำเนินงานของ DLTV มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ขยายผลโครงการนี้ไปยังโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ 15,369 โรงเรียน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 จนทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยเฉพาะผลสอบ O-NET ในโรงเรียนดังกล่าวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สำหรับการจัดงานครูตู้สัญจรในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมกันจัดงานขึ้นด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกร โดยเฉพาะด้านการศึกษา ถือเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ซึ่งมีการจัดนิทรรศการและนำนักเรียนในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้มาสร้างความเข้าใจให้ทราบโดยทั่วกันว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาลได้ดำเนินการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 2 ปีแล้ว มีการขยายผลไปยังโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 15,369 โรงเรียน มีนักเรียนที่ร่วมโครงการนี้ประมาณ 1,020,000 คน

ผลจัดการศึกษาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้มีความก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา อาทิ O-NET ของนักเรียนชั้น ป.6 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 3 ถือว่าเป็นจำนวนที่สูง ส่วนในปี พ.ศ. 2558 ผลสัมฤทธิ์ของ O-NET ก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ทำให้เห็นว่าการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ผลในเชิงวิชาการ อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องศึกษาข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขของโครงการต่อไป

ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ปกครอง นักเรียน และครู ตั้งแต่ปี 2557-2558 พบว่าโครงการ DLTV มีประโยชน์และเป็นที่น่าพึงพอใจกว่าร้อยละ 98 ดังนั้นจากนี้ไปต้องดำเนินการให้โครงการนี้มีความสมบูรณ์และเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทบทวนมาตรฐานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หากโรงเรียนใดมีมาตรฐานดีอยู่แล้วให้ดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นได้ ส่วนโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องความไม่เสถียรของสัญญาณก็ต้องเร่งแก้ไข และในบางโรงเรียนที่มีปัญหาเรื่องกระแสไฟฟ้าก็จะขอให้กระทรวงพลังงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งการขอรับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการจัดส่งนักเรียนนักศึกษามาช่วยติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยขอให้โรงเรียนวังไกลกังวลส่งครูเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในพื้นที่ และมีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในแต่ละภูมิภาค เพื่อลดเวลาในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายหากอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนมีปัญหา พร้อมทั้งจะมีการขยายโครงการต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระปริยัติธรรมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ด้วย

ในส่วนของปัญหาที่พบจากการจัดการเรียนการสอนผ่านดาวเทียมนั้น คือ กรณีที่เด็กไม่เข้าใจเนื้อหาในขณะที่เรียนผ่านทีวีและไม่สามารถถามครูได้ทันที จึงมีแนวทางแก้ปัญหาคือให้ครูประจำชั้นหรือครูปลายทางศึกษาคู่มือการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและนำเทปบันทึกการสอนมาเปิดให้นักเรียนดูย้อนหลังพร้อมทั้งอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่นักเรียนไม่เข้าใจ ซึ่งก็จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ดำเนินการมา 21 ปีแล้ว จากนี้ไป สพฐ. จะจัดงานครูตู้สัญจรไปตามจังหวัดต่าง ๆ ที่มีความพร้อม พร้อมทั้งกำลังดำเนินการสำรวจโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อดูแลนักเรียนเหล่านี้ด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป / รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น และคณะทำงาน รมช.ศธ. : ถ่ายภาพ
11/6/2559