ครูผู้ได้รับรางวัล“คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์”

 

ครูผู้ได้รับรางวัล“คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์”

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” ซึ่งถือเป็นสุดยอดครูของแต่ละจังหวัดจากการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรีประเทศไทย โดยการเสนอชื่อของสถานศึกษา ลูกศิษย์ องค์กรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และองค์กรที่มีมารคัดเลือกครู วันที่ 5 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมเช็นทารา  ในงานพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักกรี ครั้งที่ 1 ปี 2558 และการประชุมสภาครูอาเซียนครั้งที่ 31 ในโอกาสวันครูโลก หัวข้อ Creative and Productive Role of Teachers for ASEAN Community

ทั้งนี้จากการสำรวจความคิดเห็นของครูผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ครูประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น 132คน จากครูจำนวนทั้งสิ้น 164 คน พบว่า ปัจจัยที่ครูคิดว่าทำให้ศิษย์ประสบความสำเร็จ อันดับ 1 คือ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ 81% ตามด้วยอันดับ 2 วิธีการสอนให้เข้าใจไม่ใช่ท่องจำ 53.5% และ 3 การสร้างแรงบัลดาลใจถึงความสำเร็จ 52%

สำหรับปัจจัยที่ทำให้ครูประสบผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอน 5 อันดับแรก คือ 1 เตรียมการสอน 2 การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการสอน/การออกแบบหลักสูตร 3 การทำงานร่วมกับศิษย์แบบตัวต่อตัวรายบุคคล 4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และ 5จัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ส่วนปัจจัยที่ทำให้ครูประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนน้อยที่สุดอันดับแรก ได้แก่ 1 จัดเตรียมเอกสารสำหรับการประเมิน 2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อทำผลงานเลื่อนวิทยะฐานะ 3 งานธุรการในโรงเรียน 4 การประชุม และ 5 การเตรียมเด็กเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะความรู้ทางวิชาการ

ส่วนข้อเสนอของครูในการปฏิรูปการศึกษา พบว่า อันดับ 1การพัฒนาปรับปรุงวิธีการสอนของครูให้หลากหลายโดยใช้สื่อการสอน เทคนิควิธีการสอน เพิ่มทักษะอาชีพพัฒนาทางด้านการจัดการเรียนรู้ คิดวิเคราะห์มากกว่าการท่องจำ 46%อันดับ 2การสร้างจิตวิญญาณและจรรยาบรรณของความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง 45% และ 3 การสนับสนุนครูที่มีศักยภาพเป็นต้นแบบสำหรับครูอื่นและจัดทำเครือข่ายสร้างครูมืออาชีพ 42%

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.