ครูพี่โอ๊ะปลื้ม กศน.จังหวัดกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต นำนโยบายสู่การช่วยเหลือประชาชน-เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์โควิด 19 และเลื่อนเปิดภาคเรียน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการจัดประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร ซึ่งมีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมในหลายส่วน

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัด “กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต” มีการวางแผนที่ชัดเจน บูรณาการความร่วมมือในการทำงานอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นความก้าวหน้างานในหลายส่วน ทั้งการติดตามการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค ตามมาตรการการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของจังหวัดและศูนย์เฉพาะกิจโควิด-19 สำนักงาน กศน., การวางแนวทางรองรับมาตรการปิดภาคเรียนและเลื่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดสอบบรรจุข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคลากร พร้อม ๆ กับเตรียมการเปิดหลักสูตรวิชากัญชา-กัญชงศึกษา เป็นรายวิชาเลือกเสรี สำหรับให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม สร้างความตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อีกด้วย

 width=  width=  width= width=  width=

“ถือว่าการทำงานของกลุ่มสามเหลี่ยมมรกต ได้นำแนวทางของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการไปสู่การทำงานในแต่ละจังหวัดอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีสถานศึกษาในสังกัด (กศน.อำเภอ) ถึง 25 แห่ง และมีการทำงานประสานเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถรายงานผลสถานการณ์โควิด-19 ได้ตามกรอบระยะเวลา สร้างระบบเรียนรู้ออนไลน์เรื่องโควิด-19 เพื่อให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และสถานศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ ยังได้จัดการอบรมเพื่อผลิตหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์อย่างมีมาตรฐาน พร้อมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธิส่งเสริการลูกเสือแห่งประเทศไทย เพื่อผลิตหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัสที่ผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับการเยียวยาตามมาตรการรัฐบาล ทางเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

ดังนั้น จึงนับว่าสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มสามเหลี่ยมมรกต เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเฉพาะสำนักงาน กศน.จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำงานเชื่อมโยงร่วมกับเครือข่ายในระดับพื้นที่อย่างกลมกลืน สมกับการเป็น กศน.จังหวัดแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีเป้าหมายไปสู่ “กศน. 5 ดาว 4G ดี เด่น ดัง นครแห่งการอ่าน” อย่างแท้จริง โดยรัฐมนตรีคนนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับชาว กศน.ในการจับมือก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว width=

 width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูลและภาพ: กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/4/2563