ครูพี่โอ๊ะลงพื้นที่ประจันตคาม ชื่นชมการบูรณาการของ ศธ.-สธ.-มท.มีความต่อเนื่อง หนุนประชาชนทุกช่วงวัยปลอดภัย ปลอดโรค อยู่ดีมีสุข

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. และเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีนายวิธรัช รามัญ นายอำเภอประจันตคาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ปกครองท้องที่และท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตลอดจนนายปิยวิทย์ เชิดกลิ่น ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี นางรุจิมา ปรัชญาโนทัย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอประจันตคาม ตลอดจนครูและบุคลากร กศน. ให้การต้อนรับ width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า วันนี้มีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่อำเภอประจันตคามอีกครั้ง เพื่อกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม พร้อมถวายหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ อาหารและน้ำดื่ม เป็นจุดแรก จากนั้นได้ไปเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ศูนย์บริการสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และน้ำดื่ม สนับสนุนการทำงาน ได้แก่ รพ.สต.โพธิ์งาม และ รพ.สต.บ้านโคกกรวด ต.โพธิ์งาม, รพ.สต.บ้านโคกเขื่อน และ รพ.สต.หนองแก้ว ต.หนองแก้ว, รพ.สต.บ้านโคกกรวดบ้านเนินสูง และ รพ.สต.บ้านทุ่งสบก ต.คำโตนด, รพ.สต.หนองแสง ต.หนองแสง, รพ.สต.บ้านเกาะแดง และ รพ.สต.บ้านหอย ต.บ้านหอย และ รพ.สต.เกาะลอย ต.เกาะลอย

 width= width= width=

ซึ่งเจ้าหน้าที่ทุกคน มีความทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติงานดูแลสุขภาพ อนามัย รวมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนชาวกบินทร์บุรี ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบูรณาการการทำงานกับ อสม. และเครือข่ายสำนักงาน กศน.อำเภอประจันตคาม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ

 width= width= width=

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมบ้านนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กศน.อำเภอประจันตคาม พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งแม้จะมีอายุกว่า 60 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีความใฝ่เรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และนำหลักสูตรอาชีพด้านเกษตรกรรมของ กศน. ไปสู่การปลูกผักและทำสวน ลดรายจ่ายในครัวเรือนและหารายได้เสริม สร้างอาชีพและสุขภาวะที่ดีแกตนเอง

 width= width= width= width=

“ขอแสดงความชื่นชมเครือข่ายการทำงาน (Good partnership) ของสำนักงาน กศน.อำเภอประจันตคาม ทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ที่ดูแลประชาชนชาวประจันตคามอย่างดีครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย การศึกษา เรียนรู้ การประกอบอาชีพ ตลอดจนชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ซึ่งกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรี และทั่วประเทศไทย พร้อมที่จะเป็นแรงหนุนเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่อไปสู่เป้าหมายสร้างความปลอดภัย ปลอดโรค และอยู่ดีมีสุขของชาวประจันตคามอย่างยั่งยืน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width= width= width= width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง

ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

17/5/2563