ครูพี่โอ๊ะลุยต่อในพื้นที่กบินทร์บุรี เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ นศ.กศน.-ผู้สูงอายุ-ด่านตรวจ-รพ.สต. หวังทุกคนปฏิบัติตามมาตรการรัฐบาล เป็นแรงหนุนฝ่าโควิดไปด้วยกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนนักศึกษา กศน. ผู้สูงอายุ พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด่านตรวจเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และบุคลากรสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง บุคลากรทางการแพทย์ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น บุคลากร กศน. และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรม

 width=  width= width= width= width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การลงพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรีในวันนี้ เป็นการทำงานร่วมกันของ 3 กระทรวง เพื่อเยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน. และผู้เรียนหลักสูตรผู้สูงอายุ ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และบุคลากรสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 พร้อมมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น โดยเริ่มต้นจุดแรกที่ด่านตรวจถนนทอง อำเภอกบินทร์บุรี ซึ่งเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่สัญจรไปมาให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัดเป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางต่อไปยัง รพ.สต.บ้านนา ที่มีบริเวณติดกับวัดบ้านนา ซึ่ง กศน.อำเภอกบินทร์บุรี ได้นำนโยบายของ รมช.ศธ.ไปสู่การปฏิบัติในการดูแลและช่วยเหลือประชาชน โดยผลิตหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือมอบให้แก่ รพ.สต.บ้านนาและแจกจ่ายประชาชน พร้อมจัดหลักสูตรทำหน้ากากอนามัยผ้าสำหรับผู้ที่สนใจด้วย

จากนั้นได้เยี่ยมบ้านนักศึกษา กศน.และผู้สูงอายุ (อายุ 77 ปี, 80 ปี) ที่บริเวณสี่แยกหนองสังข์ ตำบลบ้านนา เพื่อให้กำลังใจและไถ่ถามถึงการเรียนในช่วงนี้ พร้อมแนะนำให้ใช้ช่องทางการเรียนออนไลน์ ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา (ETV) กศน. ทั้งในระบบ KU-BAND (GMMZ Good TV และ DTV-HD 1 ช่อง 185 PSI ช่อง 110 และ TOT IPTV ช่อง 551), ระบบ (IPTV) ช่อง 99, TOT IPTV ช่อง 551, True Visions ช่อง 371 HD, เคเบิลทีวีท้องถิ่นทั่วประเทศ และสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, Facebook “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา” และ LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” เพื่อเสริมทักษะความรู้ทั้งด้านภาษาเพื่ออาชีพ รายการเพื่อผู้สูงอายุ รายการเสริมทักษะสำหรับผู้พิการ รายการทักษะอาชีพดิจิทัล เป็นต้น ที่นอกจากจะได้ความรู้แล้ว บางทักษะสามารถพัฒนาต่อยอดสู่การมีอาชีพ อาทิ การทำหน้ากากอนามัย การทำอาหารต้านโควิด เป็นต้น

 width=  width=  width=  width=  width=

นอกจากนี้ ยังได้ให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข ที่ รพ.สต.บ่อทอง รพ.สต.วังตะเคียน และ รพ.สต.ลาดตะเคียน ซึ่งเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ให้ความรู้ แนะนำ และให้คำปรึกษาด้านสุขอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยความเป็นกันเอง โดยเฉพาะ รพ.สต.บ่อทอง ยังได้ให้การสนับสนุนที่ตั้งของ กศน.ตำบลบ่อทอง เพื่อให้การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาต่อเนื่องแก่ประชาชนทุกช่วงวัย พร้อมเดินทางไปเยี่ยมชมการเรียนรู้ด้วยวิถีเกษตรธรรมชาติ ของศูนย์เรียนรู้เพื่อการศึกษาการพัฒนาชีวิตและชุมชน บ้านโนนฝาว และศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบลเขาไม้แก้ว กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ซึ่งถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ต่อชุมชนในเขตตำบลเขาไม้แก้ว

“จากการลงพื้นที่ในวันนี้ ทำให้เห็นว่าแม้อำเภอกบินทร์บุรี จะเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของภาคตะวันออก แต่ยังคงพื้นที่ตามวิถีเกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี พร้อมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีพื้นบ้านสู่รุ่นลูกหลาน ที่จะสืบสานเกษตรกรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ในช่วงของสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้ปรับช่องทางการขายสู่ระบบออนไลน์ โดยการแนะนำของครู กศน.ตำบลเขาไม้แก้ว ทั้งการตั้งกลุ่มไลน์ การพูดคุย และการส่งเสริมการขาย เพื่อนำผลผลิตสู่มือผู้บริโภคผ่านเครือข่ายการทำงานในจังหวัด

ในส่วนของการดูแลตนเองเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ตามมาตรการของรัฐบาลและจังหวัด ประชาชนส่วนใหญ่มีความตระหนักรู้และปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง พร้อมรับรู้ข่าวสารจากผู้นำชุมชนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ และหน่วยงานราชการ เป็นประจำทุกวัน เพราะต้องการให้โรคนี้หมดไปจากประเทศไทยเร็ว ๆ ซึ่งตนก็ได้ย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของรัฐบาล ทุกกระทรวง และทุกหน่วยงาน ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ จึงขอแรงสนับสนุนจากหัวใจทุกดวงมาร่วมต้านโควิด-19 เชื่อว่าหากเราให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง จะเป็นพลังหนุนให้ประเทศไทยผ่านช่วงเวลานี้ไปได้อย่างแน่นอน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/4/2563