ครูพี่โอ๊ะหนุน กศน.จัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ออนไลน์ พร้อมเนรมิตห้องสมุดประชาชนสู่ Co-Learning Space

หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์พิเศษของ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็น “วันรักการอ่าน” ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน. ได้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจ ความว่า

 width=

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได้รับการยกย่องเชิดชูว่าเป็น “เจ้าฟ้านักอ่าน” ด้วยทรงให้ความสำคัญกับการรู้หนังสือ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาชาติ โดยได้ทรงพระราชทานลายพระหัตถ์ว่า “ร่วมกันทำให้ชาวโลกอ่านออกเขียนได้” (Let’s join in making a literate world) สำนักงาน กศน. ได้สนองพระราชดำริและพระราชปณิธานแห่งเจ้าฟ้านักอ่านของไทย โดยจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนทุกช่วงวัย เพื่อพัฒนาให้คนไทยมีความสามารถในด้านการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่านมากขึ้นมาโดยตลอด และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” แห่งแรก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 นับจนถึงปัจจุบัน รวมกว่า 100 แห่ง

 width=  width=  width=

ในปี 2552 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดให้วันที่ 2 เมษายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น “วันรักการอ่าน” และยังกำหนดให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อันเป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมการอ่านให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนไทยได้รับการพัฒนาความสามารถในการอ่านและการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ในฐานะที่ตนกำกับดูแลสำนักงาน กศน. จึงได้มีนโยบายให้ขยายผลจากทรัพยากรที่สำนักงาน กศน. มีอยู่ โดยเฉพาะห้องสมุดทั่วประเทศ เพื่อจัดทำ Co-Learning Space ด้วยการปรับการใช้ประโยชน์ของห้องสมุดในแต่ละพื้นที่มาต่อยอดโดยยึดความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ได้แก่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (anytime) เรียนได้ในทุกพื้นที่ (anywhere) มีเทคโนโลยีที่เหมาะสม ได้แก่ อินเทอร์เน็ต ไวไฟ เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งหนังสือใหม่ๆ ที่สามารถอ่านที่ห้องสมุดและยืมไปอ่านที่บ้าน มุมจัดกิจกรรม พร้อมการประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และมุมที่สามารถนั่งทำงานได้

โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนองค์ความรู้ ตลอดจนหนังสือใหม่ๆ ทั้งนี้ Co – Learning Space จะเริ่มต้นในห้องสมุดหรือศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ จำนวน 6 แห่ง ตามจังหวัดต่างๆ ได้แก่ อุบลราชธานี ปราจีนบุรี สงขลา กรุงเทพฯ นครศรีธรรมราช และเชียงใหม่ โดยประชาชนในแต่ละชุมชนจะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์และความแข็งแกร่งของชุมชนชนในอนาคต”

 width=  width=

ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (เลขาธิการ กศน.) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในขณะที่เกิดสภาวการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ในสถานการณ์ปกติ สำนักงาน กศน. ได้จัดงาน “วันรักการอ่าน” มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ “เจ้าฟ้านักอ่านของไทย”

ในปีนี้ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะของการรวมตัวของประชาชนได้ แม้ห้องสมุดประชาชนต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่บรรณารักษ์ยังคงทำงานอยู่ โดยเผยแพร่ความรู้และแนะนำหนังสือต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ ดังนั้น การจัดกิจกรรม “วันรักการอ่าน” ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ก็จะเป็นไปในลักษณะของการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการอ่านผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนิพนธ์บทกลอน เพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญกับการอ่านตลอดชีวิต ว่า

หนังสือนี้มีมากมายหลายชนิด นำดวงจิตเริงรื่นชื่นสดใส

ให้ความรู้สำเริงบันเทิงใจ ฉันจึงใฝ่ใจสมานอ่านทุกวัน

มีวิชาหลายอย่างต่างจำพวก ล้วนสะดวกค้นได้ให้สุขสันต์

วิชาการสรรมาสารพัน ชั่วชีวันฉันอ่านได้ไม่เบื่อเลย

 width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ: สำนักงาน กศน., โพสต์ทูเดย์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/4/2563