ครูพี่โอ๊ะเยี่ยมเซอร์ไพร์ส กศน.สิงห์บุรี ชมเป็นครูพันธุ์พิเศษ-เคลื่อนที่เร็ว เหมาะทำงานระดับพื้นที่ทั่วไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจติดตามและรับฟังสภาพปัญหา อุปสรรค ในการจัดการศึกษา เรียนรู้ ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยมีนางรัชนุช สละโวหาร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ครู กศน.ตำบล และบุคลากร เข้าร่วม

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ที่ผ่านมารับรู้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานของ กศน. เพื่อนำความรู้ ทักษะ และอาชีพต่าง ๆ เข้าไปถึงประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน และท้องถิ่นทั่วประเทศ เช่นเดียวกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้ขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางจัดการศึกษา กิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง แก่นักศึกษาและประชาชนได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ พึ่งตนเองอย่างพอเพียงได้

 width=  width=

“ขอแสดงความชื่นชมการจัดการศึกษา เรียนรู้ และการปรับตัวได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จากนี้ไปขอให้พยายามปรับตัวสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และเตรียมการเรื่องการเรียนรู้ด้านอาชีพ ภายหลังจากวิฤติโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะมีผู้คนตกงาน และผู้ที่กลับมาอยู่บ้านเกิดในชุมชน ท้องถิ่นต่าง ๆ จำนวนมาก ฉะนั้น กศน. ที่ได้ขึ้นชื่อว่า บ้านหลังใหญ่แห่งการเรียนรู้ และกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ จะต้องเร่งหาแนวทางการขับเคลื่อนการเรียนรู้อาชีพ สอดคล้องกับทรัพยากรและบริบทแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างรายได้และฟื้นฟูความเป็นอยู่ของคนทุกช่วงวัยต่อไป

 width=

นอกจากนี้ ขอแสดงความชื่นชม นายรังสรรค์ บุญมาแคน ครู กศน.ตำบลไม้ดัด ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเผยแพร่และถ่ายทอดการเรียนรู้ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศด้วย ถือเป็น Good Teacher ที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ที่ยั่งยืนสู่ตำบลไม้ดัด ที่ควรเป็นแบบอย่างให้ปฏิบัติตาม width=

ท้ายสุดนี้ การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ แม้จะแจ้งล่วงหน้าเพียงแค่ 15 นาที แต่ทุกคนก็พยายามมาเข้าร่วมเกือบครบทุกอำเภอ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ครู กศน.เป็นครูพันธุ์พิเศษที่ทำได้ทุกอย่าง และเป็นหน่วยงานที่เคลื่อนที่เร็ว เหมาะสมกับการทำงานในระดับพื้นที่ทุกหนแห่งทั่วประเทศ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width= width=

สำนักงาน กศน. จังหวัดสิงห์บุรี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2527 บนเนื้อที่ 17 ไร่ 2 งาน ณ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี ใช้ชื่อว่า “ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสิงห์บุรี” จากนั้นในวันที่ 4 มีนาคม 2551 เปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานการศึกษา “สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสิงห์บุรี” มีบทบาทหน้าที่บริหารจัดการกำกับดูแลสถานศึกษา จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภออินทร์บุรี, กศน.อำเภอพรหมบุรี, กศน.อำเภอบางระจัน, กศน.อำเภอท่าช้าง, กศน.อำเภอค่ายบางระจัน และ กศน.อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยปัจจุบันเปิดสอนตั้งระดับประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนักศึกษา 2,621 คน มีแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ณ ตำบลไม้ดัด, ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นต้น

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพ: คณะทำงาน รมช.ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/5/2563