ครูพี่โอ๊ะแนะแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ขององค์กรใจดี NASA-Amazon-British Council-Google youtube Khan-Howtohomeschoolforfree เปิดให้ความรู้เวิลด์ไวด์แบบฟรี ช่วงโควิด 19

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้เปิดตัวโครงการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อปรับแผนการเรียนรู้ให้รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปิดสถานศึกษาทั่วประเทศ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาด “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดี จึงได้รวบรวมแหล่งเรียนรู้ขององค์กรระดับสากลที่พร้อมใจกันเปิดให้บริการความรู้แก่เด็ก ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ต้องยอมรับว่าทั้งเด็ก ครู และผู้ปกครอง ให้การตอบรับการเรียนออนไลน์เป็นอย่างดีทั้งในส่วนของเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. https://odlc.opec.go.th/ ที่รวมการเรียนการสอนออนไลน์ของ 5 สถานศึกษาเอกชน ทั้งแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป VDO มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ในทุกกลุ่มสาระวิชา และรายการ “ETV ติวเข้มออนไลน์” ที่ออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) โดยคัดสรรครูที่มากความสามารถและติวเตอร์ระดับประเทศ มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ความรู้ในทุกสาระวิชา พร้อมช่องทางเรียนรู้ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ YouTube ช่อง “ETV ติวเข้มออนไลน์”, Facebook “ETV สื่อดิจิทัลเพื่อการศึกษา”, LINE Official Account “ETV สื่อดิจิทัล” เป็นต้น

ในวันนี้ จึงนำแหล่งความรู้ใหม่ขององค์กรใจดีระดับสากล ซึ่งพร้อมใจกันให้โอกาสในการเรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่

– “NASA” https://www.nasa.gov/stem-at-home-for-students-k-4.html ได้เปิด STEM @Home เพื่อจัดทำ Workshop เกี่ยวกับดาราศาสตร์ได้เองจากที่บ้าน

– “Amazon” https://stories.audible.com/discovery เปิดให้เด็ก ๆ ตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวัยรุ่นทั่วโลกได้ฟังหนังสือเสียงจากหลากหลายภาษาทั่วทุกมุมโลก ได้ฟรี

– “British Council” https://learnenglishkids.britishcouncil.org/covid-19-suppor… สนับสนุนให้ผู้ปกครองได้ทดลองเรียนภาษาอังกฤษ นำทีมโดย LearnEnglish Kids พร้อมเสนอไอเดียกิจกรรม และแจกไฟล์สื่อการสอน อาทิ แฟลชการ์ด ระบายสี เกมส์ ไฟล์กิจกรรม และวิดีโอเพลง

– “Google youtube Khan” รวมช่องสอนเด็ก ๆ แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Channels for families with kids 13 & older (ช่วงอายุ 13+) https://learnathome.withyoutube.com/#teens, Channels for families with kids 5 & up (ช่วงอายุ 5+) https://learnathome.withyoutube.com/#kids และ Channels for families with preschoolers (เด็กก่อนวัยเรียน) https://learnathome.withyoutube.com/#preschoolers

– “Howtohomeschoolforfree” https://bit.ly/2WCFmem รวบรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับการทำโฮมสคูลออนไลน์ฟรี ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร, สาขาวิชา สำหรับครอบครัวที่สนใจ

 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ช่วงเวลานี้คงเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการนำระบบการเรียนออนไลน์ มาช่วยเสริมสร้างความรู้แก่เด็กและเยาวชนไทย ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครอง ให้ได้เรียนรู้ในแบบ “โรงเรียนหยุด ความรู้ไม่หยุด” ไปพร้อม ๆ กับลูกหลาน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาเนื้อหาให้มีความทันสมัย และช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อนำความรู้เข้าไปให้ถึงเด็กทุกคนที่ต้องหยุดอยู่บ้าน เพราะเชื่อว่าการเรียนในระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สัญญาณโทรทัศน์ ไปจนถึงสัญญาณดาวเทียม จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเติมเต็มความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ผ่านสื่อประสม (multimedia) ทั้งตัวอักษร ภาพ ภาพเคลื่อนไหว (animation) เสียง และวิดีโอ (video) ที่ออกแบบให้ผู้เรียนสามารถตอบกลับได้ (interaction) รวมทั้งมีแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจ

ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) หรือพฤติกรรมด้านสมอง ที่มากกว่าได้ความรู้จากความจำ แต่มีความเข้าใจจนสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่ และสามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบ ความต่าง และความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้สามารถแก้ปัญหาและตรวจสอบได้ด้วย (ทฤษฎีการเรียนรู้ ของเบนจามิน บลูม และคณะ, 1956) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะศตวรรษที่ 21 ที่จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และปรับตัว เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตามเป้าหมายในการจัดการศึกษาเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/4/2563