ครูพี่โอ๊ะโชว์แผนการเรียนสุด WOW นำสื่อออนไลน์ช่วยจัดการเรียนการสอน “เรียนที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” พร้อมเชิญชวนชาวไทยรักษาวินัยและระยะห่าง พาประเทศก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ Zoom in ถึงการปรับแผนการเรียนทั้งการศึกษาเอกชนและการศึกษานอกระบบฯ ของ กศน. รองรับการเว้นระยะทางสังคม Social distancing ตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาล โดยขณะนี้ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเอกชนชั้นนำ 5 แห่ง ที่มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีการศึกษาที่ทันสมัยด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว ทั้งในแบบออนไลน์ Real time และบันทึกเทป VDO มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ ป.1-ม.6 ในทุกกลุ่มสาระวิชา คาดว่าจะเกิดประโยชน์กับผู้เรียนหลายล้านคนทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตลอดระยะเวลา 2 เดือน จนถึง 1 ปีต่อจากนี้

 width=

ในส่วนของการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียน กศน.และประชาชนทุกช่วงวัย ตามนโยบาย กศน. WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล โดยมีการนำระบบการจัดการศึกษาออนไลน์มาช่วยเติมเต็มในการเรียนแบบพบกลุ่ม ทั้งการใช้ห้องเรียน Google classroom ในการจัดการเรียนการสอน การส่งงานและส่งแบบฝึกหัด ตลอดจนการวัดและประเมินผล และใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-Book โดยครูผู้สอนให้คำปรึกษาและแนะนำผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์กลุ่ม เป็นต้น ส่วนผู้เรียนที่ไม่สามารถใช้ระบบออนไลน์ได้ ให้สถานศึกษาจัดส่งสื่อการเรียนพร้อมแนวทางการเรียนให้กับผู้เรียน นอกจากนี้ ยังมีวิธีเรียนทางไกล ซึ่งเป็นการใช้ระบบการศึกษาออนไลน์เต็มรูปแบบ ตั้งแต่การสมัครเรียน ไปจนถึงการวัดและประเมินผล และในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ได้มอบแนวทางให้ กศน.พัฒนาสื่อออนไลน์ด้านอาชีพเพิ่มมากขึ้น อาทิ สื่อสอนทำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ แบบออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ และแบบออฟไลน์ เผยแพร่ให้ประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้ และทำได้เอง (DIY) เพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนด้วย รวมไปถึงการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและเด็กพิเศษกลุ่มอื่น ๆ ที่พยายามปรับรูปแบบให้มีความทันสมัย ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการเข้าถึงความรู้อย่างทั่วถึง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ขอให้ครู ผู้ปกครอง และประชาชน เชื่อมั่นว่ากระทรวงศึกษาธิการจะสามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน โดยคำนึงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นสำคัญ พร้อมเตรียมขยายการใช้งานออนไลน์ต่อเนื่องในระบบปกติให้ครอบคลุมมากที่สุดต่อไป และขอฝากให้ประชาชนชาวไทย ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด รักษาวินัยและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการกินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ และรักษาระยะห่าง เพื่อก้าวข้ามผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

ติดตามรับชม แนวทางการเรียนออนไลน์ของ สช.-กศน. “เรียนที่บ้าน ปลอดภัย ได้ความรู้” ได้ที่รายการ Zoom in ออกอากาศทางโทรทัศน์รัฐสภา (ช่อง 10) วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 21.15 น. หลังข่าวพระราชสำนัก และ www.tpchannel.org

 width=  width=  width=  width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/3/2563