ครูโอ๊ะเยี่ยมศูนย์ Bamboo School สร้างความเท่าเทียมเด็กไร้สัญชาติ @สังขละบุรี

ครูโอ๊ะเยี่ยมศูนย์ Bamboo School สร้างความเท่าเทียมเด็กไร้สัญชาติ @สังขละบุรี

(20 กันยายน 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ, ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ Bamboo School และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนตั้งใจที่จะเดินทางมาที่อำเภอสังขละบุรีเพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการศึกษาให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ และตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของ ศูนย์การเรียนลาชาล (Bamboo School) และโรงเรียนลาซาล สังขละบุรี ซึ่งอำเภอสังขละบุรีตั้งอยู่ใกล้ชายแดนไทย – พม่า และเป็นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อชาติกะหรี่ยง พม่า มอญ ลาว บางคนยังไม่ได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทย ทำให้เด็กขาดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดความรู้เรื่องสาธารณสุข เนื่องจากการบริการของรัฐยังไม่ครอบคลุมบุคคลคนกลุ่มดังกล่าว

“ต้องขอบคุณเครือคาทอลิค โดยคณะลาซาล ที่ได้เข้ามาช่วยรัฐบาลจัดการศึกษาให้กับเด็กดูแลอย่างมีเมตตา ด้วยความรัก ไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย พร้อมปลูกฝังให้มีความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ดีในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ แต่โรงเรียนยังมีงบประมาณที่จำกัด เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับสัญชาติ จึงไม่ได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ซึ่งยังคงเป็นข้อจำกัดในเรื่องของข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หลังจากนี้จะหาวิธีแก้ไข โดยได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด โดยจะต้องทลายทุกข้อจำกัด เพื่อไม่ทิ้งใคร..ไว้ข้างหลัง” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

อนึ่ง ระหว่างการเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการในจังหวัดกาญจนบุรี นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะ ได้แวะเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมณียเขต อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยได้ตรวจความเสียหายของโรงเรียนและพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลท่วมเมื่อช่วงคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา (19 กันยายน 2562) พร้อมทั้งกำชับให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประสานความร่วมมือเข้าช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู สภาพของโรงเรียน ตลอดจนจัดหาสถานที่รองรับให้ทันกับช่วงสอบปลายภาคโดยด่วน ซึ่งอาจจะต้องเสนอของบฯ เร่งด่วน เพื่อสร้างฝายเก็บกักน้ำป้องกันการเกิดความเสียหายในระยะยาวต่อไป.

 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=
 src=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

Top