ความก้าวหน้าของการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher”

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ในรายการ @จันทรเกษม ในหัวข้อ ความก้าวหน้าของการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.จีระพร สังขเวทัย ผู้เชี่ยวชาญวิชาวิทยาการคำนวณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง ผู้แทนสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และนางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย โฆษกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม ณ ศาลาร้อยปี หน้าอาคาร สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า สำหรับการอบรม “หลักสูตรอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สำหรับครู Coding for Teacher” (C4T) ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและให้ความรู้แก่ครู ตามนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พัฒนาหลักสูตรอบรมครู “Coding for Teacher” (C4T) ออนไลน์ โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ สามารถเรียนและทบทวนการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในทุกช่วงชั้น ไม่ต้องออกจากบ้าน “เปลี่ยนบ้านให้เป็นโรงเรียน” โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ให้ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้ ทั้งนี้ ได้เปิดการรับสมัครการอบรม ตั้งแต่ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่าน พบว่า ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

 width=

 width=

 width=

ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือมากมาย ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.), สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.), ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และคุณครูทั่วประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณครูและผู้ผ่านการอบรมจะนำความรู้ความสามารถด้านภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) สู่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้การเรียนรู้ Coding ที่เน้นกระบวนการคิด และสามารถปรับตัวในสังคมที่มีความผันผวนได้ ด้วยการเรียนรู้ทักษะ 6 ด้าน ได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียน การคิดอย่างมีเหตุผล การคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงคํานวณ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมทั้ง นำความรู้ เทคนิค และตัวอย่างต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้กับการสอน ตลอดจนปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ดังคำกล่าวที่ว่า “Coding for All, All for Coding โค้ดดิ้งง่ายกว่าที่คิด พิชิตยุคดิจิทัล

 width=

 width=

 width=

สำหรับครูที่สนใจ ยังสามารถสมัครสมาชิกและอบรมฟรี ทั้ง 4 หลักสูตร ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทางเว็บไซต์: https://teacherpd.ipst.ac.th และมีระยะเวลาอบรม 1 เดือน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563 โดยครูและผู้สอนวิทยาการคำนวณในโรงเรียนทุกสังกัด สามารถเลือกอบรมได้มากกว่า 1 หลักสูตร

สอบถามและติดตามข้อมูล : teacherpd@ipst.ac.th, เฟซบุ๊ก GiftedOBEC, เฟซบุ๊ก สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ

นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน

14/5/2563