ความร่วมมือกับหอการค้าอเมริกัน

หารือกับผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย


ศึกษาธิการ – นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายไมเคิล เดวิด เซลบีย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับ Ms. Judy Benn ผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 ณ ห้อง MOC

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือกับผู้อำนวยการหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยครั้งนี้ ได้หารือถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและหอการค้าอเมริกันฯ ที่มีมาอย่างยาวนานถึง 35 ปี โดยหอการค้าอเมริกันฯ ได้มีโครงการความร่วมมือด้านการศึกษากับไทยใน 3 โครงการหลัก คือ

– การให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนักศึกษาไทย ซึ่งเป็นการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาไทยในระดับชั้นต่าง ๆ จำนวนกว่าร้อยทุนต่อปี

– การช่วยเหลือดูแลโรงเรียนในประเทศไทย ลักษณะการดำเนินงานมีความคล้ายคลึงกับโรงเรียนประชารัฐ โดยภาคเอกชนเข้าไปให้ความช่วยเหลือและพัฒนาในสิ่งที่โรงเรียนมีความต้องการและขาดแคลน โดยในปี 2558 หอการค้าอเมริกันฯ ได้ทำการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ แล้วจำนวน 50 โรงเรียน

– โครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ (English Teaching Assistants) ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ดำเนินการร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย โดยการนำชาวอเมริกันวัยหนุ่มสาวที่จบการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีมาประจำที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา เพื่อเป็นผู้ช่วยสอนในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง ในขณะเดียวกันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยสอนได้เรียนรู้และรู้จักประเทศไทยมากขึ้น

นอกจากนี้ หอการค้าอเมริกันฯ ต้องการขยายผลโครงการผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษดังกล่าว ด้วยการเพิ่มจำนวนผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษจากเดิมปีละ 22 คน ให้มีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งหอการค้าอเมริกันฯ จะพิจารณาถึงการส่งผู้ช่วยสอนภาษาอังกฤษมาช่วย Core Trainers จำนวน 28 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้ม (English Boot Camp) เพื่อขยายผลการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพไปยังโรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ประมาณเดือนตุลาคม 2559 เนื่องจากทางหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยต้องพิจารณาถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัทอเมริกันในประเทศไทยกว่า 650 บริษัท และบริษัทเหล่านี้ได้ระดมงบประมาณในการสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี : ถ่ายภาพ
25/4/2559