ความเป็นเลิศด้านการเกษตร

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการ “การจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED)” พร้อมทั้งร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ : การผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้และบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) โดยมี รศ.นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, อธิการบดีและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณบดี และคณาจารย์ เข้าร่วมงาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าสถาบันอุดมศึกษามีบทบาทและหน้าที่สำคัญที่เปรียบเสมือนหัวรถจักรในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพื่อผลิตและสร้างกำลังคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศ พร้อมกับสร้างงานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ โดยนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศ ทำให้ประเทศพึ่งพาตนเองได้ ลดการนำเข้าและในท้ายที่สุดก็จะหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้จัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนแม่บทในครั้งนี้ ถือเป็นการดำเนินงานที่สำคัญสำหรับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยในยุคปัจจุบันที่การเรียนรู้ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งเกิดจาก Technology Disruption ทำให้สถาบันอุดมศึกษาต้องปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทและกระบวนการเรียนรู้ของเด็กที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับความต้องการของตลาดแรงงานในภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยต้องการคนที่มีทักษะและสมรรถนะขั้นสูงและสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาในฐานะผู้ผลิตกำลังคนป้อนภาคอุตสาหกรรม จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนใหม่ เริ่มตั้งแต่ปรับหลักสูตร เน้นการเรียนการสอนในสถานที่ปฏิบัติงานจริง เมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถทำงานได้จริง ซึ่งแนวทางนี้สอดคล้องกับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ที่ไม่เน้นการเรียนเฉพาะในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว แต่กำหนดให้จัดการเรียนการสอนเรียนในสถานประกอบการ ร้อยละ 50 ของชั่วโมงเรียนทั้งหมด โดยมีครูจากสถาบันการศึกษาและครูในสถานประกอบการร่วมบ่มเพาะและชี้แนะเด็ก พร้อมทั้งทำหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพให้เต็มที่ และส่งเสริมให้เด็กเปลี่ยนชีวิตและเป็นบุคคลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงองค์กรได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินโครงการ

จากที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หากในอนาคตมหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวก็มีโอกาสจะปิดตัวลงสูงมาก เพราะจำนวนเด็กเกิดใหม่น้อยลง ทำให้เด็กที่จะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่อเนื่องถึงจำนวนเด็กเข้าเรียนมหาวิทยาลัยลดลงทุกปีด้วย โดยมหาวิทยาลัยควรเริ่มจากการเปิดสอนรายวิชาปกติร่วมกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ และเปลี่ยนเป้าหมายจัดการเรียนรู้สำหรับคนทำงานกว่า 20 ล้านคน ในจำนวนนี้ส่วนใหญ่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในลักษณะของหลักสูตรอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการทำงานทั้ง upskill และ reskill เน้นการนำความรู้ ทักษะการทำงานแนวใหม่ หรือการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการทำงานจริงได้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งด้านการเกษตรอยู่แล้ว จึงขอให้ใช้จุดแข็งนี้ดึงดูดเด็กให้เข้ามาเรียน พร้อม ๆ กับวางแผนแม่บท Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) ตลอดจนแผนงานและทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องชัดเจน เมื่อนั้นเชื่อได้ว่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและภูมิภาคได้ในอนาคต

ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า โครงการการจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ Eco System for Lifelong Learning Education (ESLED) มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแผนยุทธศาสตร์ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไปสู่การจัดทำแผนแม่บทด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนดังกล่าว ซึ่งมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและยกระดับทางด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการแข่งขันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตรในระดับนานาชาติ โดยใช้จุดเด่นและความหลากหลายของสาขาวิชาที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน รองรับการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้บูรณาการด้านเกษตร ทั้งนี้ ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันผลักดันการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตอบสนองนโยบายของประเทศต่อไป

Written by อรพรรณ ฤทธิ์มั่น
Photo Credit
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร