คำสั่งการตัดโอนตำแหน่งและอัตาเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์