คำสั่งแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่ง

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๖ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙ แห่งราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนและรักษาการในตำแหน่งใหม่เพื่อรอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไป จำนวน ๙ รายการ ดังนี้


ดาว์นโหลดเอกสารด้านล่างค่ะ