คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการภาค ปฏิบัติราชการแทน

Download คำสั่งทั้งหมด ที่นี่ค่ะ

คำสั่ง สป. เรื่อง มอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=48619&Key=news19