คำสั่ง สอศ. ที่ 1257/2557 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 125 ราย

คำสั่ง สอศ. ที่ 1257/2557
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
จำนวน 125 ราย

หนังสือ สอศ.ที่ ศธ 0601/5282 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557

ที่มาข่าวสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.vec.go.th/portals/39/tabid/2112/ArticleId/2756/2756.aspx