คำสั่ง สอศ. ที่ 563/2557 การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู จำนวน 98 ราย

ตรวจสอบรายชื่อและรายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

ที่มา http://www.boga.go.th/boga/cms/tblhotnew_show.asp?hn_id=2129