คำสั่ง สอศ. ที่ 714/2558 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งครู จำนวน 240 ราย (ย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม)

คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่ 714/2558
แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ตำแหน่งครู จำนวน 240 ราย
(ย้ายประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เพิ่มเติม)