คำสั่ง สอศ.แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕๒ ราย