คุณหญิงกัลยา ขึ้นเหนือตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา และครู ให้การต้อนรับ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด สศศ. ทั้ง 3 ประเภท คือ โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ เพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส โดยต้องขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือดูแล ซึ่งเป็นงานที่ยาก ต้องใช้ทักษะความรู้ ความสามารถ และต้องลงทุนลงแรงมากเป็นพิเศษ ทั้งยังต้องมีความรัก ความเข้าใจ ความอดทน เสียสละ และมีจิตเมตตาเป็นกุศล เนื่องจากเด็กพิเศษเหล่านี้มีความบกพร่องทางร่างกายในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอนมากกว่าเด็กปกติทั่วไป

 width=  width=

การจัดการศึกษาพิเศษนี้ เรียกได้ว่าเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ขอคารวะ ชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทุก ๆ คน ที่เป็นผู้สร้างโอกาสให้ความรู้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ทั้งนี้ ขอให้ยึดมั่น ตั้งใจ ช่วยเหลือพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส ให้เด็กเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่เป็นภาระกับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขตลอดไป

นอกจากนี้ รมช.ศึกษาธิการ กล่าาวต่ออีกว่า ตนได้ผลักดันการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) เป็นนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา โดยการเรียนแบบไม่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ (Unplug Coding) เป็นการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการอ่าน คิดวิเคราะห์ คิดแบบมีตรรกะ คิดเชิงคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ สามารถวางแผนจัดการอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งเป็นทักษะจำเป็นที่เด็กสมัยใหม่ต้องมี เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัล และเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก้าวสู่ยุคศตรวรรษที่ 21

 width=

 width=

 width=

ขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้งก็สามารถนำมาใช้ในการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาสได้ด้วยเช่นกัน เพราะการจัดการเรียนการสอนโค้ดดิ้ง (Coding) แบบ Unplug Coding เป็นการปฏิรูปการศึกษาที่ถึงตัวเด็กโดยตรง และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสัญชาติ และไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถเรียนโค้ดดิ้งได้

ต่อจากนั้น รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจการเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิด “อาคารสิริพัฒนา” โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 17 มีนาคม 2563

 width=

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกาย ตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย รับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่าน และแพร่ ในระดับชั้นประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาคหกรรม

ปัจจุบันโรงเรียนประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน กับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อจัดการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนสะสมหน่วยกิต เตรียมอาชีวศึกษา (Pre Vocational Education : Prr – VFD)

 width=

 width=

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
19/3/2563