คุณหญิงกัลยา จับมือ UNICEF ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มุ่งจัดการศึกษาเพื่ออนาคตอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี Mrs.Séverine Leonardi รองผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย, Ms.Atsuko Okuda ผู้อำนวยการระดับภูมิภาคของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union: ITU) และผู้แทนผู้ประสานงานแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (United Nations Resident Coordinator: UNRC) เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
 width=
ในที่ประชุมได้มีหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเรื่องความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศในการศึกษา ตลอดจนพิจารณารูปแบบกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะ และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี CODING และ STI (Science, Technology and Innovation) อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการยกระดับอุปกรณ์การเชื่อมโยง การรับสาร (Hardware) ด้านเนื้อหา (Software) และการพัฒนาความสามารถของบุคลากรผู้ใช้เครื่องมือดิจิทัล (Peopleware) โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือเชิงลึกและกำหนดแผนการดำเนินงานร่วมกันต่อไป

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานที่รวดเร็ว ชัดเจน และบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าคนไทยจะได้รับการยกระดับทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในการดำรงตนและการพัฒนาประเทศต่อไป

 width=
 width=
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
17/11/2563