คุณหญิงกัลยา จับเข่าชาวสมุทรสาครแก้ปัญหาเร่งด่วน เสนอชูอาหารทะเลคุณภาพ “From Sea to Table”

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ในพื้นที่ความรับผิดชอบจังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ., นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, บุคลากรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
โดยที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินงาน และรับฟังสภาพปัญหาต่าง ๆ มีสาระสำคัญดังนี้

– สภาพปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ ได้แก่
1) การซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอควาเรียมสมุทรสาคร ซึ่งปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากขาดงบประมาณในการบูรณะซ่อมแซม ทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้เต็มรูปแบบ จึงจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน รวมทั้งด้านงบประมาณ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2) การพัฒนาระบบขนส่งทางราง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ให้มีโครงสร้างที่มั่นคง ปรับปรุงสถานีหยุดรถและภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ตลอดจนตู้รถไฟที่มีความสะอาด หรือจัดหาตู้รถไฟใหม่มาให้บริการประชาชน เนื่องจากสถานีรถไฟมหาชัยมีอายุ 116 ปีแล้ว จึงมีสภาพทรุดโทรม ไม่พร้อมรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวแบบ One Day Trip ตามนโยบายของรัฐบาลและการรถไฟแห่งประเทศไทย

– กิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร ในไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 อาทิ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดสมุทรสาคร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะนาว มะม่วง กล้วยไม้ และเกลือ เป็นต้น, การส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับ “การเป็นเมืองศูนย์กลางอาหารทะเล Hub of Seafood” ในโครงการ Seafood Good Fresh เพื่อการรับรองมาตรฐานร้านค้าอาหารทะเลสด ที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย หากพบสินค้าอาหารทะเลไม่มีคุณภาพ จะต้องคืนเงินให้กับผู้บริโภคทันที เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจังหวัดสมุทรสาคร

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมทุกหน่วยงาน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการส่งเสริมด้านอาหารทะเล และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ได้อย่างยอดเยี่ยม พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดทำแคมเปญ From Sea to Table โดยคัดสรรอาหารทะเลที่มีความโดดเด่นของจังหวัด สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอต่อผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ประเทศเราจะได้แสดงศักยภาพด้านแหล่งผลิตอาหารทะเลที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงแมลงสำหรับบริโภค ที่มีคุณค่าทางโปรตีนสูง ใช้ระยะเวลาสั้นและใช้พื้นที่น้อย อาทิ จิ้งหรีด แมลงชนิดอื่น ๆ

ในส่วนของการซ่อมแซมศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำอควาเรียมสมุทรสาคร คาดว่าจะต้องขอรับการสนับสนุนของปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งขอให้เสนอโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางราง สายวงเวียนใหญ่-มหาชัย ที่ระบุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ อย่างชัดเจน เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคณะทำงานยินดีที่จะประสานการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้ส่งเสริมผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยประมง สมุทรสาคร ซึ่งได้ทำวิจัยเกี่ยวกับพลาสติกห่อปลาสำหรับถนอมอาหาร ที่มีน้ำหนักเบา และเก็บรักษาได้นานขึ้น ถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อภาคการประมงและเศรษฐกิจหลักของจังหวัดสมุทรสาครอย่างยิ่ง

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
10/10/2563