คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยม รร.กำเนิดวิทย์ จ.ระยอง พร้อมส่งเสริมความรู้ด้านวิทย์-เทคโนโลยี คู่เกษตรกรรมแก่เด็กไทย สู่การพัฒนาประเทศในอนาคต

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy) โดยมี นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายธงชัย ชิวปรีชา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์, นายราเชนทร์ โกศัลวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนกำเนิดวิทย์, คณะผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง, คณะครู และนักเรียนโรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าร่วม

 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนประจำที่จัดการเรียนการสอนให้กับผู้มีความรู้ ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งโดยกลุ่ม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาประเทศ พัฒนาการศึกษาที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับโลก บ่มเพาะจิตวิญญาณของการเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม

นอกจากนี้ ขอแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารโรงเรียนที่มุ่งเน้นการสอนด้านวิทยาศาสตร์ และทราบว่าได้ให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมควบคู่ไปด้วย เพื่อเตรียมสร้างเด็กไทยรองรับความเจริญทางวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมนักเรียนที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต

อย่างไรก็ตาม นอกจากการนำระบบ STEM ได้แก่ S – Science, T – Technology, E – Engineering และ M – Mathematics เข้ามาใช้ในระบบการพัฒนาเด็กให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการที่เป็นที่ประจักษ์ของโรงเรียนกำเนิดวิทย์แล้ว ยังต้องการให้เพิ่ม A – Art เข้าไปอีกด้วย คือ STEAM เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ด้านทักษะชีวิตที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน รวมถึงความกตัญญู ความเมตตา เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีความสุข และนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤติได้อย่างยั่งยืนต่อไป และทำให้เด็กได้มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในสังคมได้อย่างแท้จริง

โดย รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อาทิ เยี่ยมชม Microcontroller, ห้องปฏิบัติการงานช่าง, Plant tissue culture และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ เป็นต้น จากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตของโรงเรียนวังจันทร์วิทยา และห้องเรียนธรรมชาติบ้านผู้ใหญ่ไพศาล บุตรน้ำเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง+

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
24/12/2563