คุณหญิงกัลยา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนันทปัญญาทร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน

เมื่อพุธวันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.12 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารนันทปัญญาทร ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน และมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

 width=

 width=

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ดังนี้

“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน และผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาท อยู่ ณ ที่นี้ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “อาคารนันทปัญญาทร” ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ในวันนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2543 เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ให้บริการการศึกษาบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ดำเนินการจัดระบบส่งต่อโรงเรียนและชุมชน ปัจจุบันมีครูและบุคลากร จำแนกเป็น ข้าราชการจำนวน 25 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน พนักงานราชการ 8 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 37 คน

 width=

 width=

อาคารนันทปัญญาทร หลังนี้ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ประโยชน์ สำหรับเป็นห้องเรียน เป็นห้องประชุมและห้องสำนักงาน โดยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “อาคารนันทปัญญาทร” หมายถึง อาคารที่เป็นแหล่งเอื้ออาทรความรู้และความสุข นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณ รับพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 108 ราย เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

 width=

 

จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคาร “นันทปัญญาทร” และทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งได้ใช้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ IEP (ไออีพี) เพื่อจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพของบุคคล พร้อมทั้งนำผลการเรียนรู้ไปเทียบเคียงพัฒนาการของผู้เรียนกับระดับคุณภาพตามหลักสูตรการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กพิการ อาทิ การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก โดยการฝึกการเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงและการปั้นดินน้ำมัน การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีวอลดอร์ฟ เน้นการใช้จินตนาการ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความคิดเป็นอิสระ เช่น การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติเป็นกระเป๋าถุงผ้า และการทอผ้าพื้นเมืองแบบชาโอริ

นอกจากนี้ ทรงทอดพระเนตรการจัดการศึกษา แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและผู้บกพร่องประเภทอื่น ที่เข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนน่านปัญญานุกูล โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ และโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 อีกทั้งการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กป่วยเรื้อรัง ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เป็นศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาลน่าน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2553 สอนทั้งวิชาการและวิชาชีพ เพื่อให้เด็กที่เจ็บป่วยมีโอกาสได้รับการศึกษาและขยายผลไปสู่การฝึกอาชีพแก่ผู้ปกครองด้วย

 width=

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว, ประชาสัมพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
21/3/2563