คุณหญิงกัลยา ลุยอาชีวศึกษา จ.สงขลา ย้ำให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยประมง เป็นศูนย์การการจัดการอาหารคุณภาพให้กับประชาชน

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา พร้อมด้วย นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย ศรีหล้า ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานติดตามและแผนงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
– วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เมื่อเวลา 09.00 น. รมช.ศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา โดยมีนางสุรีพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความชื่นชมแก่ผู้บริหารวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะอาจารย์ และนักเรียนทุกคน สำหรับการดำเนินการตามนโยบายของ ศธ. ได้เป็นอย่างดี หรือจะเรียกว่าทำได้เกินนโยบายอีกด้วย จากที่เคยได้กล่าวไว้ว่าต้องการให้มีผลิตภัณฑ์จากทะเลในรูปแบบ from sea to table แต่ในวันนี้วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ทำได้ดีกว่านั้น สามารถนำผลิตภัณฑ์จากการประมง อันได้แก่ กุ้ง ไข่ปลา เนื้อปลา มาทำประกอบอาหาร และถนอมอาหารได้หลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้ง ชื่นชมสำหรับการทำทวิภาคีกับบริษัทเอกชนที่ทำให้เด็กได้เรียนทางวิชาการและลงมือทำจนทำงานเป็น มีรายได้ระหว่างเรียน และจบแล้วมีงานทำ

โดยในขณะนี้ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดทำศูนย์การเรียนรู้กุ้งทะเลอัจฉริยะครบวงจร บริหารจัดการฟาร์มโดยใช้โมเดล “DREAM” คือ

– D : Digital Direction
– R : Rearing with reserve checking system
– E : Environmental Friendly
– A : Aquaculture
– M : Management system
ซึ่งเป็นแนวทางการบริหารจัดการฟาร์มกุ้งทะเลอัจฉริยะครบวงจรที่มีประสิทธิภาพ นำสู่การพัฒนาระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ทำการเลี้ยงกุ้งปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินโครงการเลี้ยงกุ้งขาวปลอดภัย 1 ไร่ 1 ล้าน ในรูปแบบ Smart Farm วางแผนการผลิตพื้นที่บ่อขนาด 1.3 ไร่ โดยมีการเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2563 จำนวน 400 ตัว มีอัตรารอด 80% ซึ่งในรอบการเลี้ยง 1 ครั้ง สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 3 ครั้ง รวมราคาการจำหน่ายผลผลิตทั้งหมด 1,322,710 บาท

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมจับกุ้งขาวเพื่อส่งเสริมการบริโภคกุ้งภายในประเทศ, เยี่ยมชม “ตลาดอาหารปลอดภัย ประมงติณฯ รวมใจสร้างเครือข่าย ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ตามนโยบายอาหารปลอดภัยต้านโควิด-19, ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย/น้ำจืด เป็นต้น

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
– วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

ต่อมาในช่วงบ่าย รมช.ศึกษาธิการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยนางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา คณะครู และนักศึกษา ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดการเรียนการสอนสำคัญที่สุดของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา คือ สาขาช่างกลเกษตร เน้นให้นักศึกษาซ่อมแซม ดูแลเครื่องจักรกลไกของการเกษตร นับเป็นลักษณะที่พิเศษที่โดดเด่นกว่าที่อื่น ๆ ทั้งยังทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรให้สอดคล้องกับโจทย์ของท้องถิ่นเป็นหลัก และร่วมกับภาคเอกชนขายผลิตภัณฑ์เกษตรให้กับชุมชน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้สาขาวิชาอาชีพต่าง ๆ มีความเป็นพลเมืองที่ดี ทำงานเพื่อบริการสังคม รวมถึงในปัจจุบัน วษท. ได้กำลังมีการดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก NECTEC มาผลิตอาหารให้กับโรงเรียน และในระยะต่อไป อาจจะขยายผลไปสู่ผลิตอาหารให้แก่เรือนจำ และโรงพยาบาล และหน่วยงานที่ต้องใช้อาหารประจำทุกวันอีกด้วย

“ทั้งนี้ ต้องการให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เป็นศูนย์กลางในการจัดการเพื่อให้มีอาหารคุณภาพ ตลอดจนช่วยให้เกษตรกรรายเล็กมีรายได้ มีแหล่งที่ส่งอาหารประจำมากยิ่งขึ้น” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมฟาร์มแผนกวิชาพืชศาสตร์และระบบน้ำอัจฉริยะ แปลงไฮโดรโปนิกส์ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ฟาร์มแผนกวิชาประมง ฟาร์มแพะ ศูนย์การเรียนรู้นกเขาชวา และร้านกาแฟ Dove Café แผนกวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร เป็นต้น

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/11/2563