หารือเครือข่ายส่งเสริมพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ – Coding โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการส่งเสริมการเรียนรู้ และการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา และผู้แทนจากบริษัท ELEARNITY เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า วันนี้ได้หารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เกี่ยวกับผลการทดลองโครงการต้นแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการออกแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและโค้ดดิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระบบออนไลน์และออฟไลน์ กับโรงเรียนตัวอย่าง 12 แห่ง เป็นเวลา 1 ภาคเรียน ซึ่งจากการประเมินผลทั้งก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน พบว่า ผู้เข้าอบรมมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้เข้าอบรมในโรงเรียนที่มีความพร้อม ในโรงเรียนที่มีความพร้อมในระดับหนึ่ง และในโรงเรียนที่ไม่มีความพร้อม เป็นการแสดงให้เห็นว่า แม้โรงเรียนไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี แต่ก็สามารถจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและโค้ดดิ้งได้

 width=

 width=ดังนั้น จึงเตรียมที่จะขยายการฝึกอบรมครูผู้สอน จาก 12 โรงเรียน เป็น 10,000 โรงเรียน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่สำคัญคือจะยังคงเนื้อหาการฝึกอบรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวชี้วัดการประเมินผลของ สพฐ.เป็นหลัก พร้อมกับผสานระบบการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ EDMODO (Online Learning Platform) เพื่อเป็นชุมชนการเรียนรู้และการทำงานระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง ส่วนการประเมินผลการเรียนรู้ หากจะใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก็สามารถทำได้ แต่จะต้องไม่สร้างภาระให้กับครูผู้สอนแต่อย่างใด ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาครูในครั้งนี้ จะช่วยสร้างครูที่สามารถถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างการเรียนรู้สนับสนุนให้ผู้เรียนคิดเป็น วิเคราะห์ได้ แก้ปัญหาอย่างถูกต้อง มากขึ้น

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.: รายงาน
2/5/2563