คุณหญิงกัลยา หารือเตรียมการลงนามความร่วมมือบริหารจัดการน้ำ ใช้วิทยาลัยเกษตรเป็นฐานเก็บน้ำ ช่วยเกษตรยามแล้ง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เตรียมลงนามความร่วมมือโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ “ปลูกน้ำ ปลูกความคิด .. สร้างวิถีชีวิตพอเพียง” ณ ห้องประชุม รมช.ศธ.

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปฏิรูปการศึกษาผ่านกลไกของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 2) ปฏิรูปชุมชน ท้องถิ่น ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีพื้นฐานที่มั่นคง 3) ปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และ 4) ปฏิรูปสังคม โดยการสร้างจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่สัมพันธ์กับชีวิตในทุกมิติ

โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 47 แห่ง และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 176 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำใช้ แก้ปัญหาความยากจน และสร้างโมเดลต้นแบบการกักเก็บน้ำรองรับน้ำฝนบนพื้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี เริ่มนำร่อง ในระยะแรก 5 วิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และศรีสะเกษ จากนั้นจึงขยายผลไปยังชุมชนโดยรอบ

ทั้งนี้ ในการหารือร่วมกันถึงการเชิญ American Groundwater Solution (AGS) สหรัฐอเมริกา เป็นที่ปรึกษาและคณะทำงาน โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ตลอดจน AGS ประเทศไทย ร่วมเป็นคณะทำงานด้านวิชาการสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างถูกต้อง ลงพื้นที่ วิเคราะห์สภาพปัญหา ออกแบบแนวทางแก้ไขร่วมกับชุมชน และเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรชลกร เพื่อใช้ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

นอกจากนี้ ยังหารือถึงรายละเอียดการบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง AGS และสถาบันพระจุลจอมเกล้าธนบุรี ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
2/10/2563