คุณหญิงกัลยา เร่งการศึกษาพิเศษสร้าง Platform เชื่อม 176 หน่วยงาน โยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายแนวทางกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพิเศษ” ด้านนโยบาย “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” และรับฟังปัญหา อุปสรรคจากผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ ในการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ของสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่าในนามของรัฐบาล เป็นรัฐมนตรีที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลาย ขอขอบคุณผู้บริหารหน่วยงานทั้ง 176 หน่วยงาน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการได้ตอบสนองต่อมาตรการต่าง ๆ จนทำให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างหน้าพอใจ มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลดลงมาก จำนวนผู้ป่วยที่หายจากอาการป่วยมีจำนวนมากขึ้นเช่นกัน จนทำให้ทั่วโลกยกย่องมาตรการและวิธีปฏิบัติของประเทศไทย ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของโลกในขณะนี้

“เมื่อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้ามา การเรียนการสอนต้องมีการเปลี่ยนแปลง แนวปฏิบัติที่จะต้องร่วมมือกันทำให้ประสบความสำเร็จต่อไป คือ การเตรียมการรองรับการเปิดภาคเรียน การใช้การเรียนการสอนทางไกล ที่คุ้นเคยกันมาพอสมควรแล้ว ที่เรียกกันว่า “ครูตู้” และต้องทำให้เข้มข้นมากขึ้นด้วย

 width=

 width=

 width=

 width=

ในขณะเดียวกัน ก็ต้องเตรียมกระบวนการบริหารจัดการ “การศึกษาพิเศษ” ด้านนโยบาย “กระทรวงศึกษาธิการไทย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมี Platform ของเราเอง เพื่อเป็นเวทีเชื่อม 176 หน่วยงาน และโยงคนพิการทั้งประเทศให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา พัฒนาตนเองได้มากขึ้น ตามแนวทาง “ปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู”

โดย Platform นี้จะสามารถทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเรียนรู้วิธีการดูแล พัฒนาผู้เรียนที่พิการ ตามแบบต่าง ๆ ต่อไปได้ ทั้งยังจะสามารถบรรจุสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ การให้คำปรึกษา แนะนำ และอื่น ๆ ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาได้ด้วย ในขณะเดียวกันการประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนซ์นี้ ในอนาคตก็จะสามารถทำมากขึ้น บางครั้งอาจวีดีโอคอลหรือโทรไลน์ไปคุยกันโดยตรงเฉพาะกรณี ก็อย่าได้ตกใจ” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 width=  width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่ออีกว่า ทาง ศธ. มีแนวทางการสนับสนุนครูและบุคลากรของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ในเรื่องของการจัดให้มีครูต่อจำนวนนักเรียนในสัดส่วนที่เหมาะสม อีกทั้งการสอบเลื่อนวิทยฐานะและการบรรจุครูการศึกษาพิเศษ โดยให้ปรับปรุงการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณลักษณะและคุณสมบัติพิเศษเฉพาะและวิธีการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 50 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 เนื่องจากครูและบุคลากรการศึกษาพิเศษจะต้องอยู่ประจำและดูแลเด็กเหมือนเป็นพ่อแม่ต้องใช้ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และจิตวิญญาณ พร้อมที่จะดูแลให้ความรักและความรู้แก่เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสไปพร้อม ๆ กัน

 width=

 width=

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นหน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจหลัก คือ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสผ่านการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย และมีคุณภาพ มีทักษะชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประกอบด้วย นายศุภชัย ศรีหล้า ประธานคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศึกษาธิการ, นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, ผู้อำนวยการสถานศึกษา, รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 176 แห่ง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ จำนวน 51 แห่ง 2.โรงเรียนเฉพาะความพิการ จำนวน 48 แห่ง และ 3.ศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 77 แห่ง
โดยรับชมการถ่ายทอดทางอินเทอร์เน็ตผ่านช่องทาง ดังนี้
1.ทาง www.obec.tv

2.ทาง www.youtube.com/obectvonline

3.ทาง Facebook.com/obectvonline

 width=

 width=

ณรีรัตน์ บุญหลัง: สรุป/เรียบเรียง
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
16/4/2563