คุณหญิงรักษ์โลก นำ ศธ. ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และลงมือทำแก่เยาวชนไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และนายพีร์นิธิ รัตนพงศ์ธระ หัวหน้าศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน นำข้าราชการในพื้นที่ คณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

 width=
 width=
 width=
 width=
คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช กล่าวว่า กิจกรรม “เสมา จิตอาสา รักษ์ป่าชายเลน” เป็นการแสดงถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าบกหรือป่าชายเลนต่างก็มีประโยชน์ต่อชีวิตของคนไทย โดยป่าสามารถส่งผลกระทบถึงชีวิตประจำวัน สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ ดังนั้น การส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการอนุรักษ์​สิ่งแวดล้อมและการฝึกปฏิบัติจริงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์จึงสนับสนุนให้ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้มาปลูกป่าชายเลน เรียนรู้ชีวิตชุมชน เมื่อผู้บริหารเข้าใจและได้สัมผัสการปลูกป่าแล้ว ก็จะนำไปถ่ายทอดให้เขตพื้นที่ในจังหวัด สถานศึกษาต่าง ๆ และต้องการให้ร่วมกันสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่ป่าให้แผ่นดินไทย เพราะต้นไม้คือคำตอบของชีวิต และในเร็ว ๆ นี้ ศธ. ได้หารือกับสถานเอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐ​ฟินแลนด์ประจำประเทศไทยในด้านสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ เกษตรกรรม และพลังงานทดแทน โดยจะมาร่วมกับประเทศไทยสอนเรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาด้วยกัน

โอกาสนี้ คุณหญิงกัลยา ได้ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นโกงกาง จำนวน 500 ต้น ล่องเรือชมวิถีชาวประมงของชาวบ้านริมฝั่งชุมชนคลองโคน กิจกรรมเล่นสกีกระดานเลน และล่องเรือชมแปลงปลูกป่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกร่วมกับชาวบ้านเนื้อที่กว่า 6,000 ไร่

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
12/3/2564