คุณหญิงโค้ดดิ้ง จับมือ สพฐ. สสวท. และ สช. จัดการอบรม C4T-2 สำหรับครูประถม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งสร้างแม่พิมพ์ Coding หวังพัฒนาคนสู่ยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 09.00 น. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดสงขลา โดยมี นายณรงค์ ดูดิง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการ สช., นางลำใย สนั่นรัมย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเครื่องมือวัดผล และคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เข้ารับการอบรม จำนวน 400 คน เข้าร่วม
 width=
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ได้มอบนโยบายด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 โดยส่งเสริมและสนับสนุนการสื่อสารภาษาต่าง ๆ ของเยาวชนไทย ทั้งภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ซึ่งเป็นการเรียนรู้ทักษะภาษาใหม่ ทำให้เข้าใจการทำงานของเทคโนโลยีสมัยใหม่ สอดคล้องกับการเตรียมกำลังคนของประเทศให้มีทักษะ ทันโลกดิจิทัล ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดให้มีรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการเรียนรู้โค้ดดิ้งก็อยู่ในสาระการเรียนรู้วิชานี้ เป็นการสร้างกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ มีตรรกะ และสามารถแก้ปัญหาได้

 

ดังนั้น การพัฒนาครูผู้สอนให้มีความเข้าใจแนวคิด และมีพื้นฐานการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณเบื้องต้นนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ทั้งนี้ สพฐ. และ สสวท. ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนาครู เพื่อเป็นวิทยากรแกนนำการอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์, การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเป็นผู้นำด้านการขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณ และการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู ที่มีผู้เข้าลงทะเบียน จำนวน 201,748 คน นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือจากทั้งสองหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีความตั้งใจในการร่วมกันขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งในมิติต่าง ๆ ให้แพร่หลายและครอบคลุมทั่วประเทศ

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
สำหรับการอบรมครูหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) ให้กับครู 5 จังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 400 คน จากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยมี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสตูล รับหน้าที่ในดำเนินการในครั้งนี้ โดยมุ่งหวังให้ผู้สอนเข้าใจการเรียนรู้โค้ดดิ้งแบบ Unplugged Coding ได้โดยไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์ และขยายพื้นที่การอบรมให้กระจายไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้ครูผู้สอนในที่ต่าง ๆ สามารถเข้าร่วมอบรมในเขตพื้นที่ใกล้เคียงได้

 

“ขอแสดงความชื่นชมต่อครูผู้สอนทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการเรียนการสอน และเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมทุกคนจะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนและขยายผลต่อไป เพื่อให้การเรียนรู้วิทยาการคำนวณเป็นการเรียนรู้สำหรับทุกคนดังคำกล่าวที่ว่า Coding for All, All for Coding ตลอดจนขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.), ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 5 จังหวัด และศึกษานิเทศก์คณะวิทยากรและบุคลากรทุกคนที่ได้ร่วมกันจัดอบรมครูครั้งนี้ ขอให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมและเป็นกำลังใจให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์การคำนวณ สำหรับครูประถมศึกษาปีที่ 1-3 Coding for Grade 1-3 Teacher (C4T-2) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การเรียนรู้ดิจิทัลสำหรับผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดยจัดการอบรมผ่านการทำกิจกรรมการระดมความคิดการนำเสนอความรู้และความคิดเห็น มีวิทยากรจาก สสวท. และวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การคํานวณ Coding Core Trainer (CCT)​ และครูในเขตพื้นที่ที่ผ่านการอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู Coding Online for Teacher (C4T Online)​ ร่วมเป็นทีมวิทยากร

 

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
26/9/2563