คุรุสภาขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “ครูดี…ที่รัก” ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาครู นักศึกษาทั่วไป และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “ครูดี..ที่รัก” ภายใต้แนวคิด  “ครูที่มีหัวใจรักเด็ก” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพครูผ่านภาพยนตร์สั้น ซึ่งเป็นการนำจรรยาบรรณของวิชาชีพครูมาบอกเล่าในรูปแบบของภาพยนตร์สั้น ซึ่งให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลินเพื่อเสริมสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้เตรียมเข้าสู่วิชาชีพครู (นิสิต นักศึกษาครู)
ประเภทรางวัลการประกวด ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ ประเภทนิสิต นักศึกษา และประเภทนักเรียน แต่ละประเภทแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ รางวัลระดับเหรียญทอง จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 15,000 บาท รางวัลระดับเหรียญเงิน จำนวน  2 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท และรางวัลระดับเหรียญทองแดง จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร โดยเกณฑ์คะแนนการตัดสิน จะพิจารณาจากเนื้อเรื่อง/บท ความสอดคล้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพครู วิธีนำเสนอ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคคุณภาพการถ่ายทำ
คุณสมบัติผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภท นิสิต นักศึกษา เป็นนิสิต นักศึกษา  คณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ไม่จำกัดสาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ ทีมละไม่เกิน 10 คน เท่านั้น กรณีเป็นนิสิต นักศึกษาจากคณะอื่น หัวหน้าทีมจะต้องเป็นนิสิต นักศึกษา จากคณะครุศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ส่วนสมาชิกภายในทีม ไม่จำกัดคณะ สาขาวิชาและชั้นปี สถาบันเดียวกันหรือต่างสถาบันก็ได้ และ 2) ประเภท นักเรียน เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่จำกัดชั้นปี สถานศึกษาเดียวกัน หรือต่างสถานศึกษาก็ได้ ทีมละไม่เกิน 10 คน โดยแต่ละคนสามารถสมัครได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น และต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา
เกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด เป็นผลงานหนังสั้นต้องมีความยาวไม่เกิน 10 นาที แต่ละทีมสามารถส่งผลงานหนังสั้นได้ทีมละ 1 เรื่องเท่านั้น สามารถสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://bit.ly/kspform2020 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา ของผู้สมัครทุกคน ที่ระบุคณะ สาขาวิชา และชื่อสถาบันการศึกษาพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา การสร้างสรรค์หนังสั้น  ต้องมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ใน 5 ด้าน 9 ข้อ มีเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี และไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอ แล้วส่งผลงานหนังสั้นได้ที่ http://bit.ly/kspshortfilm2020 พร้อมแนบหนังสือรับรอง/หนังสือขออนุญาตลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อแสดงว่าผลงาน ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือแอบอ้างผลงานของผู้อื่น เช่น เนื้อหา ภาพ เสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ หรืออื่นใดที่ใช้ในการผลิตผลงาน เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2563 (เวลา 24.00 น.) ประกาศผลหนังสั้นที่ผ่านรอบคัดเลือก ภายในเดือนเมษายน 2563 ผ่านทาง www.ksp.or.th เพจครูดี 360 องศา และเพจคุรุสภา และจัดประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นรอบตัดสิน ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือสอบถามรายละเอียดที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ   กลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 2735 ในวันและเวลาราชการ หรือทางอีเมล์ promoteethics@ksp.or.th และเพจครูดี 360 องศา

สมัครการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “ครูดี…ที่รัก”  

ส่งผลงานการประกวดหนังสั้น (Short Film) ประจำปี 2563 หัวข้อเรื่อง “ครูดี…ที่รัก”  

รายละเอียดเพิ่มเติม 

ที่มา : คุรุสภา