คุรุสภาประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562

         ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กำหนดเปิดคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึก พระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูภาษาฝรั่งเศส ยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่างแก่ครูทั่วไป ส่งเสริม และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับรางวัล
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่น

          รางวัลและจำนวนรางวัลที่จะได้รับ ประกอบด้วย ครูในประจำการที่สอนภาษาฝรั่งเศส หรือครูนอกประจำการซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 6 คน จะได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษา ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

          คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1) ครูในประจำการ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สอนภาษาฝรั่งเศสในสถานศึกษาทุกหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน หรือเป็นอาจารย์ สอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย ถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย และไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา และ 2) ครูนอกประจำการ เป็นครูนอกประจำการ หรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา 2 ด้าน คือ ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส และด้านผลงานทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

          การขอรับรางวัล มี 2 วิธี คือ 1) เสนอผลงานด้วยตนเอง และ 2) เสนอชื่อจากบุคคล หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษา/คณบดี รับรอง ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอื่น เสนอผลงานซ้ำอีก และผู้บริหารสถานศึกษา/คณบดี ลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจำนวนที่เสนอขอได้

          การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติที่เสนอชื่อและรายงานผลงานตามแบบขอรับรางวัล จำนวน 1 เล่ม ไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วยอักษรแบบ TH Saraban PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บันทึกข้อมูลและรายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงในแผ่น CD หรือ DVD หรือ Flash Drive บันทึก VDO การสอนจริง ความยาวไม่เกิน 20 นาที แผนการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา หรือเค้าโครงการสอน/โครงสร้างการสอน อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา เอกสารทางวิชาการหรือผลงานวิจัย จำนวนไม่เกิน 4 เล่ม ขนาดกระดาษ A4 ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี

          วิธีดำเนินการคัดเลือก มีดังนี้ 1) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสจะคัดเลือกผลงานของครูในประจำการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศูนย์ฯ ละ ไม่เกิน 5 คน และ 2) คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย จะคัดเลือกผลงานครูในประจำการจากสถาบันระดับอุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน 5 คน และครูนอกประจำการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนไม่เกิน 5 คน เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้ว ให้แต่ละศูนย์ประกาศรายชื่อครูผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทราบเป็นการทั่วไป เพื่อรับฟังการคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อ และเสนอรายชื่อไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 ในกรณีที่มีผู้คัดค้านให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาคำคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 10 วัน คำวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด

          ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล หากมีพฤติกรรมเสื่อมเสียต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรณของวิชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ มีสิทธิที่จะเพิกถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืน แล้วแต่กรณี ประกาศผลภายในเดือนธันวาคม 2562 และกำหนดมอบรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2562 ในงานวันครู พ.ศ. 2563

          ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th

ประกาศคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจำปี 2562 

ที่มา : คุรุสภา