คุรุสภาประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า จากที่คุรุสภาเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” โดยคณะกรรมการจัดประกวดภาพถ่ายฯ ได้พิจารณาและตัดสินภาพถ่าย ทั้ง 4 ประเภท ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 415 คน รวมจำนวนภาพ 754 ภาพ มีภาพถ่ายที่เป็นไปตามเงื่อนไข จำนวน 702 ภาพ และภาพถ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 52 ภาพ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 ได้แก่

 

ประเภทนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “กระดาษสา” ของ ด.ช.ปารมี  ธรรมนิตกิจ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ดูดี” ของ ด.ช.ธนายงค์ คงมหาพฤกษ์ โรงเรียนภาษานุสรณ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “หัตถกรรมสร้างชื่อ” ของ นายธีรภัทร  พรมอ่อน วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
 • และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ผู้สร้างของหนู” ของ ด.ญ.อทิตยา  อยู่เป็นสุข โรงเรียนวัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) ชื่อผลงาน “ทุกอาชีพที่ดีได้เพราะมีครู” ของ น.ส.ดาริกา  แย้มยิ้ม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิ์กลาง)  ชื่อผลงาน “ลวดลายศิลปะ” ของ น.ส.ปาริชาติ  ดวงแป้น วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน “แสงสว่างสร้างอาชีพ” ของ น.ส.สุกัลยา  แซ่โฮ้ว วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช และชื่อผลงาน “ครูในบ้าน” ของ น.ส.พัณณิตา  กาญจนศรีเมฆ โรงเรียนวิเชียรมาตุ

 

ประเภทนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “จิตวิญญาณความเป็นครู” ของ นายศุภวิชญ์  รุจิเมธาภาส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “แนะนำหน่อย” ของ นายธนวินท์  คงมหาพฤกษ์ พาณิชนการภาษานุสรณ์
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “หัวใจที่สร้างสรรค์” ของ นายอภิวัฒน์  เวียงคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • และรางวัลชมเชย 5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “หนูมีความสุข ครูก็มีความสุข” ของ นายอนุวัตน์  หมันเส็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชื่อผลงาน “Meditation = Knowledge” ของ นายกรวิชญ์  ขันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ชื่อผลงาน “คุณค่า ความรู้ สู่ฝาผนัง” ของ น.ส.ชณิสตา  ศรีมนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ชื่อผลงาน “ทุกคนคือศิษย์ตลอดชีวิตของครู” ของ นายสิทธิเดช  ดวงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ  ชื่อผลงาน “คุณค่าของครูวัดกันที่อะไร” ของ นายสุพัฒน์  ชิ้นประเสริฐ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 

ประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “ครูภูมิปัญญาไทย” ของนายจิราฤทธิ์  ทิพย์ลุ้ย ตำแหน่งครู กรุงเทพมหานคร

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ผู้รู้คือครูของทุกคน” ของ น.ส.ประกายทิพย์  ภูมิภาค ตำแหน่งครู จังหวัดนครปฐม
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ความเปลี่ยนแปลง” ของ น.ส.เจนจิรา  สอนใจ ตำแหน่งครู จังหวัดกาญจนบุรี
 • และรางวัลชมเชย  5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ชิมเบิ่ง (ลองชิมดู)” ของ น.ส.อัจฉราพร  พรไธสง ตำแหน่งครู จังหวัดสกลนคร ชื่อผลงาน “ความสุขกระจายตัว” ของ น.ส.สุวภา  บุญอุไร ตำแหน่งครู จังหวัดชลบุรี ชื่อผลงาน “แรกหัดรำ” ของ นายศราวุธ  รามณี ตำแหน่งครู จังหวัดนครศรีธรรมราช ชื่อผลงาน “สู้…ไปด้วยกัน” ของ นายกิตติศักดิ์  อาหลี ตำแหน่งครู จังหวัดสตูล และชื่อผลงาน “ครู คือ ผู้ให้” ของ นายเอกรินทร์  อินสมบัติ ตำแหน่งครู จังหวัดพะเยา

 

ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร ได้แก่

ชื่อผลงาน “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น” ของนายทศพร  สหกูล จังหวัดสุโขทัย

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ไหว้ครูมวย” ของ นายณภัทร  ศรีนามฉ่ำ กรุงเทพมหานคร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  เงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “ครูผู้สร้างสรรค์” ของ นายเสกสรร  เสาวรส จังหวัดพิจิตร
 • และรางวัลชมเชย  5 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ชื่อผลงาน “เรียนรู้วิถีชาวนาไทย” ของ นายอัครายชญ์  เพ็ชร์อำไพ จังหวัดนนทบุรี  ชื่อผลงาน “การถ่ายทอดวิธีตอกหนังตะลุง” ของ นายสุวรรณ  บัณฑิต กรุงเทพมหานคร   ชื่อผลงาน “ครูแห่ง   ภูมิปัญญา” ของ นายชนินทร์  แซ่ฟุ้ง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อผลงาน “คุณครู ตชด.สอนน้องฉีดยาให้สุกร” ของ นายเอกรินทร์  เอกอัจฉริยะวงศ์ กรุงเทพมหานคร และชื่อผลงาน “ครู…ผู้เป็นดั่งแรงบันดาลใจ” ของ นายหรรษา  ตั้งมั่นภูวดล กรุงเทพมหานคร

 

ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา