คุรุสภาเตรียมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ รับเครื่องหมาย"คุรุสดุดี" ปี 2553

คุรุสภาเตรียมคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพ รับเครื่องหมาย”คุรุสดุดี” ปี 2553

          คุรุสภาประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และเพื่อเสริมสร้างศรัทธาในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

          ผู้มีสิทธิได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และปัจจุบันเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยมีเกณฑ์การพิจารณาคือ ต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ อย่างเคร่งครัด และมีผลการปฏิบัติอย่างเด่นชัดเป็นพิเศษ (1 ใน 9 ข้อ) ไม่เคยกระทำความเสื่อมเสียใด ๆ อันบกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่มีกรณีถูกดำเนินการทางวินัยหรือเป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้ได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม และไม่เคยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” มาก่อน

          วิธีการดำเนินการคัดเลือก ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและหน่วยงานต้นสังกัดที่กำหนดดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” โดยใช้แบบประเมินและตามสัดส่วนที่กำหนด และส่งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ทั้งนี้ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด แล้วแต่กรณี ผู้ประสงค์จะคัดค้านการเสนอชื่อบุคคลใดตามรายชื่อในประกาศให้ยื่นคัดค้านภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการประกาศรายชื่อ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งสำนักงานเลขาธิการคุรสภาทราบเพื่อดำเนินการเพิกถอนชื่อต่อไป

          ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัดหรือกลุ่มส่งเสริมยกย่องวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โทร.0 2281 4843, 0 2280 4334-8 ต่อ 586 หรือที่ www.ksp.or.th