คุรุสภาให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2562 เพิ่มเติม จำนวน 7 แห่ง 7 หลักสูตร

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 มีมติ ให้การรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู จำนวน 7 แห่ง โดยก่อนหน้านี้ คุรุสภาได้ประกาศรับรองหลักสูตรฯ ไปแล้ว จำนวน 38 แห่ง 39 หลักสูตร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในสังกัดต่างๆ ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยกำหนดเงื่อนไขการเปิดหลักสูตร ดังนี้
1) การรับนักศึกษา ต้องไม่เกินจำนวนที่ได้รับอนุญาต
2) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันกำหนด
และ 3) ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูต้องเข้าสู่กระบวนการดำเนินการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

          สถาบันที่ได้รับการรับรองประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปี 2562 จำนวน 45 แห่ง มีดังนี้
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (60 คน)
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (180 คน)
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (180 คน)
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (180 คน)
5. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (180 คน)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (150 คน)
7. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (120 คน)
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (180 คน)
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  (180 คน)
10. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (120 คน)
11. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (180 คน)
12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (180 คน)
13. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (120 คน)
14. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น (180 คน)
15. มหาวิทยาลัยตาปี (60 คน)
16. มหาวิทยาลัยธนบุรี (120 คน)
17. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก (60 คน)
18. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ (120 คน)
19. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (90 คน)
20. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (180 คน)
21. วิทยาลัยนครราชสีมา (120 คน)
22. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา (หลักสูตรภาษาไทย 120 คน และภาษาอังกฤษ 60 คน)
23. วิทยาลัยสันตพล (180 คน)
24. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (60 คน)
25. สถาบันอาศรมศิลป์ (90 คน)
26. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (120 คน)
27. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (180 คน)
28. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (120 คน)
29. มหาวิทยาลัยปทุมธานี (60 คน)
30. มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (90 คน)
31. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (60 คน)
32. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  (180 คน)
33. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (โครงการสมเด็จพระเทพฯ 70 คน และนักศึกษานอกโครงการ 110 คน)
34. มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (180 คน)
35. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (180 คน)
36. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (90 คน)
37. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (90 คน)
38. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (180 คน)
39. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(180 คน)
40. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (180 คน)
41. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (180 คน)
42. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (150 คน)
43. วิทยาลัยเชียงราย (180 คน)
44. มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (180 คน)
และ 45. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (150 คน)

          ตรวจสอบรายชื่อสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ รายชื่อหลักสูตร และจำนวนรับนักศึกษา ได้ที่เว็บไซต์คุรุสภา www.ksp.or.th หรือสอบถามทางสถาบันที่จัดการเรียนการสอนฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : คุรุสภา