คุรุสภาให้ทุนอุดหนุนพัฒนาครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปี 2562

          ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา  กล่าวว่า คุรุสภากำหนดให้ทุนอุดหนุนครูและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาขีพครู ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ในโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โอกาสครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาในโครงการตามพระราชดำริที่อยู่ห่างไกลทุรกันดาร ได้มีโอกาสเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้

          คุณสมบัติผู้รับสมัครเข้าร่วมโครงการ มีดังนี้

1) เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนตามพระราชดำริ หรือนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียน (มีหนังสือจากคุรุสภาอนุญาตให้ปฏิบัติการสอน โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือสัญญาจ้างปฏิบัติหน้าที่สอน) 
2) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขา) โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก่อนวันที่ 31 มกราคม 2562
3) อายุ 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปี
4) มีระยะเวลาปฏิบัติหน้าที่สอนในสถานศึกษาที่อยู่ในโครงการตามพระราชดำริฯ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
5) มีความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อให้สำเร็จการศึกษา เช่น สุขภาพแข็งแรง ไม่มีภาระทางการเงินและทางครอบครัวที่จะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

          เอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสัญญาจ้าง (กรณีไม่ได้เป็นข้าราชการ)

          สำหรับการเรียนการสอน ผู้เรียนจะเรียนผ่านระบบทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  โดยผู้เรียนต้องส่งแผนการเรียน รายงานการสังเกตการณ์ในโรงเรียน ส่งรายงานผลการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู วีดีทัศน์การสอนให้อาจารย์นิเทศผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์ ตามที่ มสธ. กำหนด ระยะเวลาเรียน 3 ภาคเรียน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 – กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ ต้องฝึกปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ตนเองสอน (โดยมีครูพี่เลี้ยงตามที่คุรุสภากำหนด)

          เงื่อนไขการรับเงินอุดหนุน เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเรียนตามปกติ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ โดยผู้รับเงินอุดหนุนต้องทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกัน ซึ่งกำหนดให้ผู้รับทุนต้องเรียนจนสำเร็จการศึกษา หากออกระหว่างเรียนต้องชดใช้เงินเท่ากับจำนวนที่คุรุสภาจ่ายไป โดยคืนให้แก่คุรุสภา และต้องเข้าเรียน ร่วมสัมมนาเสริม สัมนาเข้ม และทำกิจกรรมตามปฏิทินการเรียนที่ มสธ. กำหนด

          ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มพัฒนาวิชาชีพ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ โทรศัพท์ 0 2280 6366

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา