คุรุสภา เตรียมจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

                   รศ.นพ. กำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุม เตรียมจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาสวันครูโลก โดยมี       นายกฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นประธาน วันที่ ๗  กันยายน  ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมไทยาจารย์ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

 

                     ที่ประชุมได้รับทราบกำหนดการจัดพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีและการจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาสวันครูโลก โดยจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ ๒ – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน พระราชทานรางวัลแก่ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล จำนวน ๑๑ คน และมีพระราชดำรัสแสดงความยินดีแก่ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัล พร้อมพระราชดำรัสเปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในโอกาสวันครูโลก

 

                    สำหรับในวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๕๘ จะมีพิธีมอบรางวัล “คุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล ต่อจากนั้นจะมีการนำเสนอผลงานครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี และมีการนำเสนอรายงาน Country Report ขององค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน อาทิ เวียดนาม สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สปป.ลาว สาธารณรัฐเกาหลี อินโดนีเซีย กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม และไทย ต่อจากนั้นจะมีการประชุมระหว่างปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ๑๑ ประเทศ และการประชุมระหว่างผู้นำองค์กรสมาชิกสภาครูอาเซียน และมีพิธีปิดการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๕๘ โดยจะมีการส่งมอบธงสภาครูอาเซียนให้แก่ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมครูแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (Korean Federation of Teacher Association) เจ้าภาพจัดประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ ๓๒ ต่อไป

อุษา/ข่าว

กิตตกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.